XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı

XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Hüsn ü Aşk” adlı mesnevide kahramanların mektuplaşmalarını sürdürmelerine yardımcı olan karakter aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayret
B
Sühan
C
ismet
D
Hüşrüba
E
Molla-yı Cünun
Soru 2

Müteferrika matbaasında basılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tuhfetu’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
B
Vankulu Lügati
C
Tarih-i Hind-i Garbi
D
Usulü’l-Hikem fi-Nizami’l-Ümem
E
Tarih-i Sami ve Şakir ve Suphi
Soru 3

Adanalı Sürurî kadı olarak Anadolu’nun farklı yerlerinde çalışmış, bir ara döneminin önde gelen şairlerinden birinin kethüdalığını alarak onunla birlikte Eski Zağra’da bulunmuştur. Burada yaşanan hadiselere birlikte tanıklık ettiği şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enderunlu Fazıl
B
izzet Molla
C
Seyyid Vehbî
D
Sünbülzade Vehbî
E
Enderunlu Vasıf
Soru 4

Safevi elçisi Namî’nin İstanbul ziyareti vesilesiyle yazdığı gazelinde “Bu yeni gazel, İran toprağına armağanımız olsun. İstanbul diyarını İsfahan’a eriştirsin.” diyerek Fars şairlerine meydan okuyan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nedim
B
Nabî
C
Zatî
D
Şahkulu Han
E
Şeyh Galip
Soru 5

Çok genç yaşta şiir söylemeye başlayan Şeyh Galip ile yakından ilgilenerek onun önceden kullandığı Esat mahlasını bir mahlasname ile kutlayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esrar Dede
B
Hamdi Efendi
C
Pertev
D
Nesip Dede
E
Hoca Neşet
Soru 6

Osmanlı İmparatorluğu’nun, Osmanlı hanedanı tarafından idare edilmesinin tartışılmaya başlanmasına ve Osmanlı tarihinde ilk defa Osmanlı hanedanına alternatif arayışlar içine girilmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pasarofça Antlaşması
B
Belgrad’ın kaybedilmesi
C
Edirne Vakası
D
Kırım hanı Devlet Giray’ın Osmanlı sarayına muhalefet etmesi
E
Damat İbrahim Paşa’nın sadrazamlığa yükselmesi
Soru 7

Güllü dîbâ giydin amma korkarım âzâr eder
Nâzenînim sâye-i hâr-ı gül-i dîbâ seni
Yukarıdaki beyitten hareketle Nedim ve dönemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
XVIII. yüzyılda kumaşlarda gül motifi de kullanılmıştır.
B
Nedim’in Güllü adlı narin bir sevgilisi vardır.
C
Nedim, konuşma dilinin kalıplarını şiirlerinde kullanır.
D
Nedim’in şiirlerinde ulama ve imalelere rastlanır.
E
Nedim, yer yer Hint üslubunun soyut ve zarif anlatım tarzına uygun dizeler söyler.
Soru 8

Şeyh Galip’in şiir dili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Soyut-somut kavramların iç içe girdiği tamlamalar kullanmıştır.
B
Sözü kısaltma özelliği olan teşbih, kinaye, telmih ve mecaz-ı mürsel gibi söz sanatlarına ağırlık vermiştir.
C
Deyimlere ve İstanbul Türkçesinin kalıplaşmış sözlerine yer vermiştir.
D
Daha önce şiirde hiç rastlanmayan Arapça-Farsça sözcükler kullanmıştır.
E
Bercesteli beyit yapısı içinde vecize niteliği taşıyan mısralar yazmıştır.
Soru 9

Gülüm şöyle gülüm böyle demekdir yâra mu'tâdım
Seni ey gül sever canım ki cânâna hitâbımsın
Yukarıdaki beytin diliçi çevirisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sevgiliye gülüm şöyle gülüm böyle demeye alışkınım. Ey sevgili seni sevdiğim için bana bir defa olsun gül, senden isteğim bu.
B
Sevgiliye gülüm şöyle gülüm böyle demekten bıktım. Ey gül, sevgiliye hitabım olduğun için seni canım sever.
C
Gülüm şöyle gülüm böyle diye sevgiliye birşeyler anlatırım. Ey sevgili, seni sevdiğim için gül diye hitap ediyorum.
D
Sevgiliye gülüm şöyle gülüm böyle demeye alışkınım. Bu yüzden canıma da cananıma da gül diye hitap ederim.
E
Sevgiliye gülüm şöyle gülüm böyle demeye alışkınım. Ey gül, sevgiliye hitabım olduğun için seni canım sever.
Soru 10

Avrupalıların askerî güçleri ve diplomasisi hakkında bilgi edinmek üzere çeşitli yerlere Osmanlı elçileri gönderilmiştir.
Buna göre, Moskova’ya gönderilen ilk Osmanlı elçisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Efendi
B
İbrahim Paşa
C
Mehmet Efendi
D
Nişli Mehmet Ağa
E
Koçi Bey
Soru 11

Bed’ eyledi aşk pîç ü tâba
Bend oldı kımât-ı ızdırâba
Yapdırdı sipihr-i pür-felâket
Tâbûtdan ana mehd-i râhat
Şeyh Galip’in “Aşk”ı bir bebek gibi hayal ettiği yukarıdaki beyitlerinde altı çizili sözcüklerin anlamı aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Kundak-beşik
B
Süt-beşik
C
Kundak-anne
D
Anne-beşik
E
Kundak-süt
Soru 12

İbrahim Müteferrika'nın; devletin geri kalması ve çeşitli devlet yönetim şekilleri hakkında bilgi vererek, modern devletlerin akla dayanan yöntemlerle yönetildiğini, bu yönetim şeklinde din ve gelenekten ziyade bilgi ve bilimin önemli olduğunu anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevadirü’l-Âsar
B
Bi’setname
C
Kevakib-i Seb’a
D
Hülasatü’l-itibar
E
Usulü’l-Hikem fi-Nizami’l Ümem
Soru 13

Şehrengiz geleneğine eklemlenebilecek bu eser, aruzun fe'ilâtün fe'ilâün fe'ilün kalıbıyla yazılmış 796 beyitten oluşan bir mesnevidir. Bu mesnevi Hangi memlekette güzel çoktur? sorusuna cevap olmak üzere yazılmıştır.
Yukarıda sözü edilen Enderunlu Fazıl'a ait eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çenginame
B
Defter-i Aşk
C
Hubanname
D
Zenanname
E
Sahaifü’l-Ahbar
Soru 14

Gel ey fasl-ı bahârân mâye-i ârâm u hâbımsın
Enîs-i hatırım kâm-ı dil-i pür-ıztırâbımsın
Yukarıdaki beyitte geçen bahâr sözcüğünün anlamları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Bahar mevsimi -çiçek
B
Bahar mevsimi-musiki makamı
C
Musiki makamı-çiçek
D
Bahar mevsimi -baharat
E
Baharat-çiçek
Soru 15

Nedim’in yerlilik arzusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerçek hayattan alınan unsurları kullanması
B
İstanbul hayatından sahneler sunması
C
Tardiyye nazım biçimini kullanmış olması
D
Şiirlerinde halk edebiyatına yakınlaşması
E
Konuşma kalıplarına ve deyimlere yer vermesi
Soru 16

XVIII. yüzyılın şiir ve şair asrı olmasının yol açtığı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şairlerin kaside yazmaya daha fazla rağbet etmesi
B
Mahallî üslubun doğması
C
Şiirde yenilik arayışlarının artması
D
Şairlerin kıta yazmaya yönelmesi
E
Divan şiirinin nitelikçe yozlaşması
Soru 17

Gül mevsiminde tevbe-i meyden benim gibi
Zannım budur ki sen de peşîmânsın ey gönül
Yukarıdaki beyitte “gül mevsimi ibaresi ile yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecaz-ı mürsel
B
iktibas
C
istiare
D
Teşhis
E
Leff ü neşr
Soru 18

“Var köhne zemînde yine tohm-ı gül-i mazmûn” dizesinden hareketle Şeyh Galip'in mazmun anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Eski toprakta yeni güller yetişmez.
B
Eskilerin şiirlerinde daima gül mazmunu kullanılmıştır.
C
Eskilerin şiirlerinde yeni mazmunların tohumları bulunur.
D
Eski şairler taze mazmun kullanmamışlardır.
E
Gül tohumunu mazmun olarak kullanmak köhnemiş bir anlayıştır.
Soru 19

Sürurî hangi tarzda yazdığı şiirlerinde Hevayî mahlasını kullanmıştır?

A
Eğlence hayatına dair şiirlerinde
B
Hiciv ve hezel türündeki şiirlerinde
C
Tasavvufi nitelikteki şiirlerinde
D
Hasbihâl tarzı şiirlerinde
E
Beşerî aşkı işlediği şiirlerinde
Soru 20

Nedim’in şiirleriyle, Itri’nin besteleriyle ölümsüzleştirdiği dönemi mücessem nakışlarıyla görselleştiren nakkaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beylikçi izzet
B
Nakkaş Osman
C
Hoca Neş'et
D
Levnî
E
Nakkaş Ali
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x