Yeni Toplumsal Hareketler 2016-2017 Vize Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Benliğin, kim olduğumuzu belirleyen, kimlik duygumuzu biçimlendiren kişisel niteliklere, yeteneklere ve davranış biçimlerine atfedilen anlamlar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyolojik
B
Yapısalcı
C
Postyapısalcı
D
Biyolojik
E
Psikolojik
Soru 2

Modernlik öncesi bağlantılılık ile modernlik sonrası bağlantılılık arasında bir eksen kaymasının söz konusu olması ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm yaşam alanlarına hakim olan akılcılaşma sürecinin standardizasyonu getirmesi
B
Tüm toplumların mutlaka Batı toplumlarının geçtiği aşamalardan geçerek modernleşecek olmaları
C
Modern toplumlarda yaygın kitle iletişim araçlarıyla toplumsal hareketlerin daha geniş çapta örgütlenme olanağına sahip olması
D
Modern toplumda insanın yarattığı objelerin ve teknolojinin insanın kendisine karşı gelmeye başlaması
E
Mekan değiştirmenin esnekleşmesi ve aynı zamanda bir bütün olarak dünya bilincinin yoğunlaşması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi
II. ve
III. Dalga Kadın Hareketleri arasındaki farklardan değildir?

A
II. Dalga hareket büyük ölçüde Kemalist feminizmi eleştirirken III. Dalga hareketin içinde bir devlet unsuru bulunmaktadır.
B
Özellikle 2000’li yıllarda III. Dalga feminizmde, konular kadın bedenine de odaklanmıştır.
C
||. Dalgada mutlak eşitlik vurgusu bulunurken III. Dalga içinde farklılıkların değerinin altı çizilmektedir.
D
1990’larda III. Dalga Feminizmde II. Dalgadan farklı olarak feminizm kent hareketi olmaktan çıkmıştır.
E
III. Dalga feminist hareket içinde feminizm akademiye taşınmıştır.
Soru 4

Üzerinde anlaşmaya varmış bireylerin ve hareketin birleşimine atıf yapan kimliğin yapılandırılmasına ilişkin boyut aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimlik uzaklaşması
B
Kimlik inşası
C
Kimlik çakışması
D
Kimlik benzeşmesi
E
Kimlik bunalımı
Soru 5

Giddens’a göre modernite kavramı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tanımlanabilir?

A
Toplumsal tabakalaşma sistemi içinde bireylerin ve grupların farklı konumlar arasındaki hareketini anlatır.
B
Batı’da Endüstri Devrimi ile beraber değişen toplumsal kurumlan ve davranış biçimlerini içerir.
C
Bir toplumda hem eski hem yeni yapıya ilişkin özelliklerin bir arada bulunmasını ifade eder.
D
Toplumlar arasındaki kültürel farkların giderek ortadan kalmasına, kültürel homojenleşme sürecine işaret eder.
E
Endüstrileşme ile başlayan toplumsal değişme sürecine verilen isimdir.
Soru 6

Sınıf çatışması açısından toplumsal değişme aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Toplumun değişmesi iş bölümünün gelişmesi ile gerçekleşmiştir.
B
Karizmatik liderler toplumsal değişmede önemli rol oynamıştır.
C
Toplumsal değişme insanoğlunun icatları ile başlamıştır.
D
Toplumsal değişmeyi etkileyen sosyal etmen insanlar arasındaki eşitsizliktir.
E
Nüfus örüntüsünün değişmesi ile toplumsal değişme de etkilenir.
Soru 7

Kimlik (identity) kavramının kökenini ifade eden Latince “idem” hangi anlamları taşımaktadır?

A
Bağımsızlık ve değişkenlik
B
Aidiyet ve özgürlük
C
Yenilik ve ötekileştirme
D
Melezlik ve sabitlik
E
Süreklilik ve aynılık
Soru 8

Feminizmin yazınsal etmenleri ile ilgilenen feministlerin dilde erkek egemenliğini belirttikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Analitik
B
Toplumsal cinsiyet
C
Öznellik
D
Patriarki
E
Fallosantrik
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi 2000 yılında dünya liderlerinin bir araya gelerek oluşturdukları “Binyıl Kalkınma Hedefleri” arasında yer almaz?

A
Taraf ülkelerin gayrisafi milli gelirlerinin çoğaltılması
B
Çevrenin sürdürülebilirliğinin korunması
C
Çocuk sağlığının iyileştirilmesi
D
Temel eğitimin yaygınlaştırılması
E
Cinsiyet eşitliğinin iyileştirilmesi
Soru 10

Radikal-kültürel feministler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Ataerkil düzen tarafından yerilen bazı kadın özelliklerini ön plana çıkarmışlardır.
B
Devlete karşı tutumları erkeklik/kadınlık normları üzerinden şekillenmiştir.
C
Erkeksi kadın olmak yerine kadınsı kadın olmayı daha değerli bulurlar.
D
Kadınların özgürleşmesini ekonomik sistemin yeniden organizasyonunda ararlar.
E
Devlet müdahalelerini ataerkil müdahaleler olarak görmektedirler.
Soru 11

Nüfus Bağlantısı Hareketi hangi tür toplumsal hareketlerdendir?

A
Alternatif hareketler
B
Devrimci hareketler
C
Reformcu hareketler
D
Kurtarıcı hareketler
E
Dinsel hareketler
Soru 12

Toplumsal hareketlerin, protesto eylemlerinin kurumsallaşması ve olağanlaşması Tarrow’a göre ne tür bir topluma yol açmıştır?

A
Hareketlilik toplumu
B
Toplumsal hareket toplumu
C
Postmodern toplum
D
Küresel toplum
E
Modern toplum
Soru 13

ABD’de gelişmiş olan Kolektif Eylem Kuramının psikolojik indirgemeciliğini açık bir biçimde reddetmiş olan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolik Etkileşimcilik
B
Yapısalcılık
C
Eleştirel Kuram
D
Kaynak Seferberliği
E
işlevselcilik
Soru 14

“Toplumsal hareket, belli bir dayanışmayı esas alan, bir çatışma özelliği taşıyan ve yer aldığı sistemin sınırlarını zorlayan ________ davranış biçimidir.” cümlesinde boş bırakılan yere gelmesi gereken en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif
B
Grup
C
Toplumsal
D
Siyasi
E
Bireysel
Soru 15

Yeni Toplumsal Hareketlerin yükselişini dünyadaki sömürgecilik ve kültürel fakirleşme ekseninde irdeleyen sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tilly
B
Tarrow
C
Habermas
D
Calhoun
E
Touraine
Soru 16

Toplumsal hareketler hangi dönemden bu yana Batı medeniyetinin kalıcı bir parçası haline gelerek kuramsal çalışmaların konusu olmuştur?

A
1980’ler
B
1970’ler
C
1960’lar
D
1950’ler
E
1930’lar
Soru 17

Modern toplumda küçük grupların yok olması ile ortaya çıkan soyutlanma ve yabancılaşmanın etkisi ile bireylerin toplumsal hareketlere sığındıklarını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gerginlik ve çöküş dönemleri
B
Politik gereksinimler
C
Yoksunluk kuramları
D
Kitle toplumu kuramı
E
Sosyal kontrol
Soru 18

Marx’ın vurguladığı ve toplumsal hareketlerdeki kolektif kimlik anlayışı ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamusal kimlik
B
Sınıf bilinci
C
Grup ruhu
D
Ortak kimlik
E
Bireysel kimlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1990’lardan sonra Türkiye’de istihdam ve kadın emeği üzerine akademik çalışmalar gerçekleştiren isimlerden biri değildir?

A
Jenny White
B
Sabiha Zekeriya Sertel
C
Belkıs Kümbetoğlu
D
Yıldız Ecevit
E
Gül Özyeğin
Soru 20

Yeni Toplumsal Hareketler anlayışını deneysel bulgulara dayanmaktan çok kuramsal bir yaklaşım olması nedeniyle eleştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarrow
B
Calhoun
C
Touraine
D
Offe
E
Pichardo
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x