Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Neoromantizm, antipolitik, ortodoks olmayan siyasal davranış, düzensiz politikalar gibi kavramsallaştırmalarla tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi hareketleri
B
Kolektif davranış
C
Yeni toplumsal hareketler
D
Eski toplumsal hareketler
E
Modernist proje
Soru 2

Yeni toplumsal hareketler kavramının hızla son kullanma tarihine yaklaştığını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Touraine
C
Weber
D
Grossley
E
Galhoun
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi göçmen haklarını korumak amacıyla uluslararası yasal ve normatif bir çerçevenin oluşturulma çabalarına katkı sunan örgütlerden biri değildir?

A
Göçmen yanlısı sivil toplum örgütleri
B
Birleşmiş Milletler
C
insan Hakları izleme Örgütü
D
Uluslararası Af Örgütü
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 4

Çevresel adalet hareketi hangi ülkede doğmuştur?

A
ABD
B
Fransa
C
Almanya
D
İngiltere
E
Türkiye
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin amaçlarından biri değildir?

A
Bireyler arasında hoşgörü ve dayanışmayı artırır.
B
Bilinçlenmeyi artırır.
C
Geliri artırır.
D
Ortak hareket etme duygusu kazandırır.
E
Aynı düşünceye sahip olanları bir araya getirir.
Soru 6

Türk toplum yapısında “sivil toplum” hangi kavram ile birlikte gelişmiştir?

A
Aidiyet
B
Gönüllülük
C
Çevre edinme
D
Çıkar sağlama
E
Tesis kurma
Soru 7

________ yaklaşıma göre benlik, bizim kim olduğumuzu belirleyen, kimlik duygumuzu biçimlendiren kişisel niteliklere, yeteneklere ve davranış biçimlerine atfedilen anlamlardır.
Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Postyapısalcı
B
Sosyolojik
C
Yapısalcı
D
Postendüstriyel
E
Psikolojik
Soru 8

Küresel ekonomik yeniden yapılanma ve işbölümünde, ________ ve esnekleşme imalat sanayini ve düşük maaşlı ve statülü işleri “gelişmiş ülkelerden” “gelişmekte olan” “çevre ya da “yarı çevre”de yer alan ülkelere kaydırmakta, bu yeniden yapılanma özellikle kadınlar için birçok 'vasıfsız' iş kolu ve pozisyonu yaratarak önemli eşitsizliklerin üretilmesine yol açmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
ulus-ötesileşme
B
göçün kadınlaşması
C
sanayileşme
D
yönetişim
E
enformalleşme
Soru 9

Eyerman ve Jamison’ın toplumsal hareketlerdeki farklı bilgi türleri sınıflandırmasına göre 'temel inançları' ifade eden bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
iletişimsel
B
Örgütsel
C
Teknolojik
D
Araçsal
E
Kozmolojik
Soru 10

Toplumsal hareketlerdeki öğrenme ve eğitim uygulamalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürel değerleri yaşatmak
B
Bireysel ve kolektif düzeyde dönüştürücü öğrenmeyi provoke etmek, canlandırmak
C
Toplumsal uyumu sağlamak
D
Geleneksel yaşam tarzını korumak
E
Gençlere toplumsal kuralları benimsetmek
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de çevre hareketlerinin gelişim dönemlerinden biri değildir?

A
Çevreciliğin Kurumsallaşması
B
Yer(küres)elleşme
C
Çevreci Uyanış
D
Kamusal Çevre
E
Ekolojik Hareketler
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişmeyi evrimci yaklaşımla açıklayan düşünürlerden biridir?

A
Karl Marx
B
Talcott Parsons
C
Max Weber
D
Herbert Spencer
E
Jurgen Habermas
Soru 13

Sosyoloji, psikoloji gibi alanlarda çalışmalar yapmış bir düşünür olan Nezihe Muhittin aşağıdaki organizasyonlardan hangisinin kurucularından biridir?

A
Kadınlar Derneği
B
Kadınca Yaşamak
C
Sarı Papatyalar
D
Kadınlar Halk Fırkası
E
Kadınlar Klübü
Soru 14

Kolektif davranışın, grup özdeşleşmesinin sınıf, statü ve parti olmak üzere üç özgün kaynağından temellendiğini savunan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Weber
C
Mead
D
Touraine
E
Dürkheim
Soru 15

Güneydoğu Anadolu Projesi’nin bir parçası olarak kurulan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri aşağıdakilerden hangisini amaçlar?

A
Kadın ticaretinin dünya çapında önlenmesi
B
Kadınların feminizmi kendi oluşturacakları yapılar aracılığıyla tartışmaları
C
Kadınları geleneksel aktiviteleriyle güçlendirmeyi
D
Kadın haklarının dünya çapında yaygınlaştırılması
E
Kadınlara karşı şiddetin dünya çapında önlenmesi
Soru 16

19. yüzyılı basılı kültür, 20. yüzyılı elektronik kültür olarak tanımlayan anlayış 21. yüzyılı aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlamaktadır?

A
Dijital kültür
B
Sanal kültür
C
Online kültür
D
internet çağı
E
Sosyal medya çağı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ana akım medyaya örnek olarak gösterilebilir?

A
Ulusal çapta yayın yapan yüksek tirajlı bir gazete
B
Yerel düzeyde yayın yapan bir televizyon kanalı
C
Büyük medya gruplarından bağımsız bir haber sitesi
D
Kurum içi iletişimi sağlayan bir bülten
E
Birfanzin
Soru 18

Toplumsal hareketlerin gelişim süreçleri genellikle üç aşamada gerçekleşir. Bireylerin organize olmaya başlaması toplumsal hareketin hangi aşamasında gerçekleşir?

A
Sönme
B
Hazırlık
C
Toplanma-birleşme
D
Başlangıç-hazırlık
E
Kurumsallaşma
Soru 19

Düzensiz göç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Düzensiz göçmenlerin işverenler için ucuz, esnek ve sömürülebilir iş gücünü temsil ettiği bilinmektedir.
B
Düzensiz göçmenler risk içeren ya da da tehlikeli işlerde çok düşük ücretlerle çalışabilmekte, bir sorun çıktığında kolaylıkla sınırdışı edilebilmektedir.
C
Büyüyen enformel emek piyasası düzensiz göçmen emeğini istihdam etmektedir.
D
Düzensiz göçmenlerin çoğu yoksulluk, toplumsal dışlanma ve ayrımcılık riskiyle karşı karşıyadır.
E
AB’de mevcut yasal ve siyasal çerçeve düzensiz göçmenlere yönelik ayrımcı muamalenin önlenmesi konusunda yeterlidir.
Soru 20

Gerek kültürün gerekse toplumsal kurumların zaman içerisinde dönüşmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Küreselleşme
B
Toplumsal değişme
C
Anomi
D
Toplumsal hareketler
E
Küresel toplumsal hareketler
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x