Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Vize Sınavı

Yeni Toplumsal Hareketler 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hareket kimliği ile kolektif kimlik arasındaki farklardan biridir?

A
Kolektif kimlik biyolojik, hareket kimliği siyasi temele dayanır.
B
Kolektif kimlik bir grubun sınırlarına ilişkin ortak algıyı ifade ederken hareket kimliği değişim arayan bir gücün parçası olmaya atıf yapar.
C
Kolektif kimlik oluşum sürecindedir, hareket kimliği durağandır.
D
Kolektif kimlik bireysel iken hareket kimliği gruplara ilişkindir.
E
Hareket kimliği verilidir. Kolektif kimlik ise sonradan edinilir.
Soru 2

Gelişmişliği ve azgelişmişliği bir madalyonun iki yüzü gibi gören 'kapitalist dünya sistemi” kuramının temel önermesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme sürecinde ürünler olduğu kadar bilgi ve enformasyon da dolaşıma girmektedir.
B
Çok uluslu şirketler küresel ekonomik aktörler olarak ulus devletlerin yerini almaya başlamıştır.
C
Az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkelere sürekli ihracat yaparak gelişip kalkınabiImişlerdir.
D
Merkezdeki ülkelerin gelişmiş olması çevredeki ülkelerin sömürülmüş olmaları yüzündendir.
E
Çok çalışıp sanayilerini geliştiren bütün ülkeler gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşabilmişlerdir.
Soru 3

Toplumsal hareket toplumuna yol açan temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protesto eylemlerinin kurumsallaşması ve olağanlaşması
B
Toplumsal hareketlerin resmileşmesi
C
Hareketlerle ilgili bilimsel çalışmaların artması
D
Endüstrileşmenin artması
E
Yeni türlerde hareketlerin belirmesi
Soru 4

Toplumsal hareketlere ilişkin yeni çalışmaların hepsinde önemi vurgulanan etkenler nelerdir?

A
Psikolojik ve biyolojik etkenler
B
Kültürel ve düşünsel etkenler
C
Toplumsal ve ekonomik etkenler
D
Siyasi ve ekonomik etkenler
E
ideolojik ve ekonomik etkenler
Soru 5

Kimlik ile toplumsal hareket ilişkisi bağlamında kimliğin yapılandırılması temel alındığında kimliğin iki boyutu tanımlanabilir.
Kimliğin; kişilerin ve kolektif kimliklerin bağlantılandıkları ve bireyin kendilik algısı ve çıkarlarıyla uyumlu hale geldiği süreçlere atıf yapan boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kimlik inşası
B
Kimlik benzeşmesi
C
Kimlik çakışması
D
Kimlik bunalımı
E
Kimlik uzaklaşması
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kadınlar Halk Fırkası'nın ve 1924 yılında kurulan Kadınlar Birliği'nin kurucularından biridir?

A
Ulviye Mevlan
B
Nigar Hanım
C
Fatma Aliye
D
Nezihe Muhiddin
E
Makbule Leman
Soru 7

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi feminist aktivizm içinde yer almaz?

A
Toplumsal duyarlılık oluşturmaya yönelik projeler üretmek
B
Toplum içinde var olan erkek taraflılığını gidermek için toplantılar düzenlemek
C
Kadına karşı şiddet konusunda farkındalık yaratmak
D
Kadın-erkek eşitliği için aktif politika üretmek
E
Erkeklerin aleyhinde propaganda yapmak
Soru 8

Kaynak hareketliliği kuramına göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareketlerin gereksinim duyduğu kaynak türlerinden biri değildir?

A
Materyal
B
Kültürel
C
insan
D
Moral
E
Yasal
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hareket türlerinden devrimci hareketler ile alternatif hareketler arasındaki temel farklardan biridir?

A
Devrimci hareketler kısmi, alternatif hareketler ise bütüncül değişim öngörürler.
B
Devrimci hareketler toplumu bütün olarak değiştirmeyi hedeflerken alternatif hareketler bireylerde sınırlı değişimi hedefler.
C
Alternatif hareketler modernite öncesi toplumlarda yaygınken devrimci hareketler postmodern hareketlerdir.
D
Alternatif hareketler değişime direnmeyi hedeflerken devrimci hareketler değişimcidir.
E
Devrimci hareketler ile alternatif hareketlerin kullandıkları yöntemler ve katılımcıları bütünüyle farklıdır.
Soru 10

Benliğin, bizim kim olduğumuzu belirleyen, kimlik duygumuzu biçimlendiren kişisel niteliklere, yeteneklere ve davranış biçimlerine atfedilen anlamlar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik Yaklaşım
B
Etnisiteye Dayalı Yaklaşım
C
Yapısalcı Yaklaşım
D
Postyapısalcı Yaklaşım
E
Determinist Yaklaşım
Soru 11

Kalouche ve Mielant’a göre 20. yüzyılın ikinci yarısında sistem karşıtı hareketlerin radikal nitelikte yeniden biçimlenmesine yol açan temel etken nedir?

A
Sistem karşıtı hareketlere ilginin yoğunlaşması
B
Kapitalizmin, ekonominin ve maddi yaşamın bütününe nüfuz etmiş olması
C
Sistem karşıtı hareketlerin olumlu karşılanması
D
Sosyal ve ekonomik açıdan toplumların daha kötüye gitmeleri
E
Siyasal yönetimlerin daha hoşgörülü olmaları
Soru 12

Mcdonaldlaşma terimini ortaya atan sosyolog Ritzer’a göre, verimlilik, hesaplanabilirlik, öngörülebilirlik ve denetim modern yaşam bağlamında neyi ifade eder?

A
Servet biriktirmeyi
B
Üretim artışını
C
Akılcılaşma sürecini
D
insanın yabancılaşmasını
E
Tüketim ritüellerini
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki kadın hareketinin 1980'lerdeki en önemli kazanımlarından biri olarak görülür?

A
Feministler tarafından ‘erkeklik’ üzerine çalışmalar yapılması
B
Üniversitelerde Kadın Çalışmaları Merkezleri ve Kadın Çalışmaları Bölümlerinin kurulması
C
Kadınlar Halk Fırkası’nın kurulması
D
KAMER'in kurulması
E
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine Türkiye'nin imza atması
Soru 14

“Toplumsal Hareket” kavramı ilk olarak hangi hareketleri tanımlamak için kullanılmıştır?

A
Moda hareketleri
B
Dini hareketler
C
Kadın hareketleri
D
Eğitim hareketleri
E
Siyasal mücadele
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin özelliklerinden biri değildir?

A
ideolojik açıdan 20.yüzyılın modern toplum projesine dayalıdır.
B
Yeni orta sınıflara dayalıdır.
C
Az ya da çok ortak bir ideolojiye bağlıdır.
D
Yeni sol ile bağlantılıdır.
E
Maddecilik sonrası yönelimlere sahiptir.
Soru 16

Toplumsal değişme çok yönlü bir hedef olup aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmeden gerçek anlamda bir gelişmeden söz edilemez?

A
Hak ve özgürlükler bakımından yasal eşitlik sağlanması
B
Maddi kültürün manevi kültürden daha hızla gelişmesi
C
Gelir dağılımındaki adaletsizliğin önlenip yurttaşların bilgi ve kültür bakımından ileri düzeye ulaştırılması
D
Gayri safi milli gelirin çoğalması
E
Yasa ve kurumların değişmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi M. Guttman’ın yeni cinsiyet çalışmalarında “erkeklik” teriminin kullanımları üzerinde dururken ele aldığı gösterge alanlarından biri değildir?

A
Erkeklik
B
Erkeksi nitelikler
C
Erkek kimliği
D
Erkek yönetimi
E
Erkeklik rolleri
Soru 18

Avrupa’da toplumsal hareketleri açıklamaya dönük kuramsal çalışmalar 1970 öncesi ve sonrasında hangi iki yaklaşım arasında gelişim göstermiştir?

A
Marksizm, yeni toplumsal hareketler
B
Kolektif davranış, yeni toplumsal hareketler
C
Politik süreçler, kolektif davranış
D
Marksizm, kaynak hareketliliği
E
Politik süreçler, yeni toplumsal hareketler
Soru 19

Yeni Toplumsal Hareketleri dünya sistemine karşı bir direniş olarak gören sosyal bilimci kimdir?

A
Tilly
B
Durkheim
C
Habermas
D
Offe
E
Touraine
Soru 20

İnsanlık kavramını ortaya atan ve insanlığın evrim sonucunda en iyiye ulaşacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Spencer
B
Weber
C
Comte
D
Marx
E
Durkheim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x