Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihçiler tarafından, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı karşısında toprak kaybedişinin ve küçülmesinin ilk kesin belgesi olarak değerlendirilen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lozan
B
Sevr
C
Karlofça
D
Mondros
E
Pasarofça
Soru 2

1870 yılında kadın öğretmen yetiştirmek üzere kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Darülmuallimîn
B
Darülmuallimât
C
Darülfünûn
D
Mekteb-i Mülkiye
E
Darüşşafaka
Soru 3

“Kutadgu Bilig” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserin tamamı hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B
Karahanlılar zamanında yazılmıştır.
C
Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınmıştır.
D
Mesnevî biçiminde yazılmış olan eser, içinde dörtlük, kaside gibi formlardan örnekler de bulundurur.
E
Türk devlet geleneğini ve sosyal yaşayışını anlatır.
Soru 4

Romanlarında Ahmet Mithat üslubunu geliştirip sürdürerek kendi mizahî dilini bulmuş ve Türk edebiyatının ilk büyük natüralist yazarı olarak anılmış kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit
B
Rıza Tevfik
C
Mehmet Emin
D
Yakup Kadri
E
Hüseyin Rahmi
Soru 5

Türk edebiyatını, Türklerin medeniyet çevrelerine girişlerine göre sınıflandırarak üç ana döneme ayıran edebiyat tarihçisi kimdir?

A
Agah Sırrı Levent
B
Ahmet Talat Onay
C
Fuat Köprülü
D
Mehmet Kaplan
E
Nihad Sami Banarlı
Soru 6

Türk edebiyatında ilk tarihî roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Araba Sevdası-Recaizâde Mahmut Ekrem
B
Sergüzeşt-Samipaşazâde Sezai
C
Cezmi-Namık Kemal
D
Karabibik-Nabizâde Nazım
E
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat-Şemsettin Sami
Soru 7

Cumhuriyet’ten önce şiir yayımlamaya başlamakla birlikte modern Türk şiirinin temel taşlarından biri olmuştur. Fransız şiiri ile geleneksel Türk şiiri arasında kendine özgü bir şiir dili ve biçimi oluşturarak adından en çok söz ettiren şair olmuştur. Aruz veznini ve geleneksel şiirin imkânlarını Batılı bir bilinçle modernize eden şairin eserlerindeki konuşma dilinin canlılığı, müzikalite ve tarih bilinci de dikkati çeker.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Sezai Karakoç
C
Necip Fazıl Kısakürek
D
Mehmet Âkif Ersoy
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 8

Divan edebiyatını; akla ve tabiata aykırı abartılı bir hayal dünyasına sahip olmak, ahlaka aykırı olmak, topluma yararı bulunmamak ve İran edebiyatı taklidi olmakla eleştiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Âsaf
B
Ziya Paşa
C
Şinasi
D
Namık Kemal
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 9

Türkçülük, İslâmcılık ve Batıcılık düşünceleri arasında bir sentez arayan; “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eseriyle etkili olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Fuat Köprülü
C
Yusuf Akçura
D
Mehmet Âkif Ersoy
E
Ziya Gökalp
Soru 10

Şiirlerinde büyük ölçüde eski şiirin özelliklerini korumaya devam etmiştir. Yeni Türk edebiyatının ilk önemli yazılarından biri kabul edilen “Şiir ve inşa” adlı makalesinde eski edebiyatın hem şiir hem de nesir türlerini eleştirmiş ve yeni edebiyatın halk edebiyatına yönelmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Buna karşılık 1874’te hazırladığı Harabat antolojisine yazdığı mukaddimede bu görüşlerinden vazgeçip divan şiirinin gerçek Türk şiiri olduğunu belirterek eski edebiyatı savunmuştur.
Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Namık Kemal
C
Şinasi
D
Ziya Paşa
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 11

Geleneksel olarak şiirin “vezinli ve kafiyeli söz” şeklindeki tarifine karşı çıkıp, “her vezinli ve kafiyeli sözün şiir olamayacağı gibi, her şiirin de vezinli ve kafiyeli olması gerekmediğini” belirten şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
B
Muallim Naci
C
Enderunlu Vasıf
D
Ziya Paşa
E
Namık Kemal
Soru 12

1932 yılında Halk Şairleri Koruma Derneğini kuran ve aynı zamanda Âşık Veysel Şatıroğlu’nu keşfeden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza Tevfik
B
Ahmet Rasim
C
Ahmet Kutsi Tecer
D
Hüseyin Rahmi
E
Faruk Nafiz
Soru 13

Dönemin Maarif Nazırı Kemal Efendi tarafından ilk baskısına “Suretâ nakl-i hikâyet görünür / Lâkin erbâbına hikmet görünür” sunuşunun yazıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monte Cristo
B
Hikâye-i Mağdurîn
C
Telemak
D
Hikâye-i Robenson
E
Atala
Soru 14

Nev-Yunanîlik adı altında bir akım yaratmaya çalışan kişiler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Şinasi - Ziya Paşa
B
Ziya Gökalp - Beşir Fuat
C
Ahmet Cevdet - Necip Âsim
D
Yahya Kemal - Yakup Kadri
E
Rıza Tevfik - Muallim Naci
Soru 15

Yenileşme hareketleri bağlamında eğitim ve öğretim alanındaki ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi
B
Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyun’un kurulması
C
Medreselerin açılması
D
Enderun Mektebi’nin kurulması
E
Acemi Oğlanlar Mektebi’nin kurulması
Soru 16

1846’da sıbyan, rüştiye mekteplerinin ıslahı ve açılması düşünülen darülfünunun ilk hazırlık çalışmalarını yapmak için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Maârif-i Umûmiyye
B
Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti
C
Meclis-i Maârif-i Muvakkat
D
Encümen-i Dâniş
E
Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi
Soru 17

Osmanlı Devleti’ndeki Müslüman unsurları memnun etmediği gibi, kendileri lehinde birçok madde içerdiği halde azınlıkları da mutlu etmeyen; İzmit piskoposunun “Allah’a dua edelim de şu ferman bir daha keseden çıkmasın” dediği ferman aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat
B
Islahat
C
Sened-i ittifak
D
Kanun-i Esasi
E
Teşkilat-ı Esasiye
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Türk edebiyatının ortaya çıkışını hazırlayıp destekleyen unsurlardan biri değildir?

A
Avrupa’ya ilk Türk aydınlarının gönderilmesi
B
Gazetecilik faaliyetlerinin yaygınlaşması
C
Eğitim-öğretim alanında çalışmaların yaygınlaşması
D
Tercüme odalarının kurulması
E
Devlet yönetiminde yeni düzenlemeler yapılması
Soru 19

1815 yılında İzmir’e yerleşen ve daha sonra İstanbul’da hem Amerika Birleşik Devletleri Sefareti’nde kâtiplik yapıp hem de ticaretle uğraşan William Churchill tarafından 31 Temmuz 1840 tarihinde çıkarılan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mecmua-i Fünun
B
Ceride-i Havadis
C
Takvim-i Vakayi
D
Tercüman-ı Ahvâl
E
Tasvir-i Efkâr
Soru 20

Başta Namık Kemal olmak üzere, dönemin önde gelen birçok aydınının içinde yer aldığı Yeni Osmanlılar hareketini de derinden etkileyen “vatan ve hürriyet” şarkısı La Marseillaise'i 22 Ağustos 1870’te “Terakki” gazetesinde tam metin olarak ilk defa tercüme edip yayımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşir Ahmet Fethi Paşa
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Mahmut Nedim Paşa
D
Bursalı Şeyh Zaik
E
Suphipaşazade Mehmet Ayetullah Bey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x