Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cemal Süreya’nın, anonim ve kalıplaşmış halk kültürü ürünlerinin modern şiire zarar verebileceği görüşünü yansıtan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhaverat-ı Hikemiye
B
Divan Edebiyatı Beyanındadır
C
Durub-ı Emsâl-i Osmaniye
D
Talim-i Edebiyat
E
Folklor Şiire Düşman
Soru 2

“Tahrib-i Harabat” ve “Takip” adlı eserleri ile bir taraftan yenilikçi görüşlerinden vazgeçtiğini düşündüğü Ziya Paşa’ya hücum ederken diğer taraftan da eski edebiyatla ilgili eleştirilerini dile getiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ahmet Mithat Efendi
C
Abdülhak Hamit
D
Ahmet Vefik Paşa
E
İbrahim Şinasi
Soru 3

13-14 yaşlarında çırağ olarak gittiği Tophane Müşirliği Kalemi’nde İbrahim Efendi’den Arapça, Bursalı Şeyh Zaik’ten Farsça, Reşat Bey’den de Fransızca öğrenen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik
B
Namık Kemal
C
İbrahim Şinasi
D
Ahmet Mithat
E
Muallim Naci
Soru 4

Fransız şiiri ile geleneksel Türk şiiri arasında kendine özgü bir şiir dili ve biçimi oluşturarak adından en cok söz ettiren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Ahmet Hamdi Tanpınar
C
İbrahim Şinasi
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 5

Yeni Türk edebiyatının ortaya çıkıp gelişmesini ve tedricen kök salmasını sağlayan ilk etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lâle Devri’ndeki Batılılaşma hareketleri
B
Daimi elçiliklerin kurulması
C
Tercüme odalarının kurulması
D
Encümen-i Dâniş’in açılması
E
Yeni hukuki düzenlemeler
Soru 6

Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Paris seyahatinde yanında bulunup Fransızcayı en güzel şekilde konuşan ilk Türk olarak bilinen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Humbaracı Ahmet Paşa
D
Sadık Rıfat Paşa
E
Mehmet Sait Çelebi
Soru 7

Yenileşme Döneminin ilk aşamasında eski şiir zevkini devam ettiren şairler topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Yeniciler
B
Encümen-i Şuara
C
ikinci Yeniciler
D
Genç Kalemler
E
Toplumcu gerçekçiler
Soru 8

Encümen-i Dâniş’in ilk kitabı olarak Abdülmecit’e takdim edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kavaid-i Osmaniye
B
Muhaverat-ı Hikemiyye
C
Tercüme-i Manzûme
D
Talim-i Edebiyat
E
Tahrib-i Harabat
Soru 9

Geleneği “Sadece geçmişte olup bitmiş şeylerin belleklerimizdeki hatırasından ibaret değildir; aynı zamanda her sanatçı kuşağının kendisini ispatlamak ve söz sahibi olabilmek için hesaplaşmak zorunda olduğu, bugünü etkileyen bir birikimdir.” şeklinde tanımlayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Montequieu
B
Diderot
C
Voltaire
D
T. S. Eliot
E
Rouget de Lisle
Soru 10

Münif Paşa tarafından “Hikâye-i Mağdurin” adı ile çevrilen Victor Hugo’nun “Les Miserables” romanının tefrika edilmeye başladığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tasvir-i Efkâr
B
Tercüman-ı Ahvâl
C
Ruzname-i Ceride-i Havadis
D
Mecmua-i Fünun
E
Takvim-i Vakayi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi edebiyat bilimini oluşturan ana dallardan biri değildir?

A
Edebiyat sosyolojisi
B
Edebiyat teorisi
C
Edebiyat tarihi
D
Edebi sanatlar
E
Edebi eleştiri
Soru 12

Genel olarak edebiyatın ilk formu olarak kabul edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiyatro
B
Roman
C
Makale
D
Hikâye
E
Şiir
Soru 13

1845’te eğitim işleriyle ilgilenmek için kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Maârif-i Umûmiyye
B
Meclis-i Maârif-i Muvakkat
C
Mekâtib-i Umûmiyye Nezâreti
D
Tercüme Odası
E
Maârif-i Umûmiyye Nizâmnâmesi
Soru 14

11. yüzyılda Türk kültür ve dilinin kaybolma endişesiyle Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Hikmet
B
Muhakemetüi-Lugateyn
C
Divan-ı Lügâti’t-Türk
D
Atabetü’l-Hakayık
E
Kutadgu Bilig
Soru 15

Doğa bilimleri ile manevi bilimler arasındaki temel farkı ilkinin “açıklama”, İkincisinin ise “anlama” çabası arasındaki zıtlıkta gören sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Silvio Pellico
B
Daniel Defoe
C
Emile Zola
D
Wİlhelm Dilthey
E
Octave Feuilet
Soru 16

Teorik görüşlerinden çok şiirlerindeki uygulamalar ile eski şiirin aşırı disiplinli kurallarını yıpratan, yerine çok cesur denemelerle Batı tarzı öz ve biçim örneklerini getirmeye çalışan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdülhak Hamit Tarhan
B
Namık Kemal
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Samipaşazade Sezai
E
Ziya Paşa
Soru 17

İslâmi Dönem Türk Edebiyatının ilk önemli eseri olan; içinde dörtlük, kaside gibi formlardan örnekler bulunduran ve Türk devlet geleneğini, yaşayışını anlatan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhakemetü’l-lugateyn
B
Atabetü’l-hakayık
C
Divan-ı Lügati’t-Türk
D
Divan-ı Hikmet
E
Kutadgu Bilig
Soru 18

Namık Kemal, 200. sayısından itibaren bu gazetede yazmaya başlar. 1865’te Avrupa’ya giden Şinasi bu gazeteyi Namık Kemal’e bırakır. 1867’de Paris’e giden Namık Kemal, gazeteyi Recaizade Mahmut Ekrem’e emanet eder. Gazeteyi bir sonraki şahsa emanet etme âdeti, söz konusu gazetenin o dönemde oynadığı edebiyat mahfili olma özelliğini göstermesi açısından önemlidir.
Yukarıda sözü edilen gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceride-i Havadis
B
Tasvir-i Efkâr
C
Tercüman-ı Ahvâl
D
Takvim-i Vakayi
E
Mecmua-i Fünun
Soru 19

Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık düşünceleri arasında bir sentez arayan; “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı eseri kaleme alan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ömer Seyfettin
B
Ziya Gökalp
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Mehmet Akif Ersoy
E
Namık Kemal
Soru 20

“La Marseillaise” adlı ünlü marşı Türk edebiyatında tek bölüm olarak ilk defa tercüme eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ziya Paşa
C
Namık Kemal
D
Münif Paşa
E
Beşir Fuat
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x