Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Şiirde Şekiller ve Kafiyeler” başlıklı yazısında, şiirde ahengi sağlayan unsurların vezinler olmadığını, şiiri birtakım kesin ve değişmez kanunlar altına almanın ancak eski insanların âdeti olduğunu, bu yüzden tek bir eda ve monotonluk doğuran veznin terk edilmesi gerektiğini ileri süren şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Veli
B
Nurettin Ferruh
C
Ziya Gökalp
D
Ali Canip
E
Melih Cevdet
Soru 2

Türk edebiyatında fazla kullanılmamıştır. Fransız şiirinden alınmıştır. Her konuda yazılabilir. Dörder mısralı bentlerden oluşur. Bent sayısı sınırlı değildir. Mehmet Rifat’ın “Çocuk” ve Zaimzâde Haşan Fehmi’nin “Hayâl-i Yâr” şiirleri bu türe örnektir.
Yukarıda söz edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pantun
B
Triyole
C
Terza rima
D
Rime plat
E
Sone
Soru 3

Yeni Türk edebiyatı alanında metin çözümleme yöntemini ilk uygulayan ve Şiir Tahlilleri adlı kitabının önsözünde metin çözümlemesiyle ilgili görüşlerini açıklayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Nihat Tarlan
B
Nurullah Çetin
C
Mehmet Kaplan
D
Fuat Köprülü
E
Erdoğan Alkan
Soru 4

Eserden hareketle yazarın hayatı, kişiliği, dünya görüşü belirlenmeye çalışılır. Yazarın gerçek dünyadaki düşünceleri, alışkanlıkları, ruh durumu esere aynen yansımaz; fakat yazarın kişisel özellikleri dönüşüme uğrayarak esere akseder.
Yukarıda söz edilen metin okuma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyografik
B
Sosyolojik
C
ideolojik
D
Eleştirel
E
izlenimci
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Roman Jakobson’un dilin işlevleri ile ilgili sınıflandırmasında yer almaz?

A
Algılama
B
Temel dil becerileri
C
Estetik
D
ifade etme
E
Bilgi verme
Soru 6

I. A. Richard ve T. S. Eliot’un edebî eseri bir estetik gerçeklik olarak gören estetik eleştiri görüşü ve Rus biçimciliği ile yapısalcılık kuramlarından etkilenerek Amerika’da 1930-1950 yıllarında ortaya çıkan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Duygusal etki
B
Marksist
C
izlenimci
D
Yapısalcı
E
Yeni eleştiri
Soru 7

Kurtuluş Savaşı’nı konu alan Yorgun Savaşçı adlı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Ömer Seyfettin
C
Tarık Buğra
D
Kemal Tahir
E
Halide Edip Adıvar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir metinde içeriği oluşturan başlıca öğelerden biri değildir?

A
Bir edebî akıma bağlı estetik ve ideolojik teknikler
B
Edebî sanatlar
C
Temel ve yardımcı fikirler
D
Metnin konusu
E
Yazarın niyeti
Soru 9

“Yeşil pencerenden bir gül at bana” dizesinde yeşil pencere ile yakın anlam vurgulanıp uzak anlam kastedilerek yapılan edebî sanatın benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
B
Geldim işte mevsim gibi kapına
C
Ben aşkımla bahar getirdim sana
D
Gözlerin gönlümde açan nergisler
E
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Soru 10

“Serenata Notturna” adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Shakespeare
B
Vaughan William
C
Benjamin Britten
D
Mozart
E
Shelley
Soru 11

Ahmet Haşim’in sosyal hayatta pek çok örneği görülen bir tip üzerinden insanlardaki merhamet duygusunun kökenini ortaya koymaya çalıştığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kumpanya
B
Piyale
C
Dilenci
D
Hallaç
E
Mahalle Kahvesi
Soru 12

Sanatlı nesir alanının tipik örneklerini ortaya koyan şairler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Dürrî-Sürurî
B
Kâtip Çelebi-Evliya Çelebi
C
Âşık Paşa-Kul Mesud
D
Kadı Burhaneddin-Hoca Dehhani
E
Veysî-Nergisî
Soru 13

Tenhâ sokakta kaldım oruçsuz ve neş’esiz Yurdun bu iftarından uzak kalmanın gamı Hadsiz yaşattı ruhuma bir gurbet akşamı
Yukarıdaki şiirin vezni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fe’ilâtün/Fe’ilâtün/Fe’ilâtün/Fe’ilün
B
Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Fâ’îlün
C
Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’îlün
D
Mefûlü/Fâ’ilâtü/Mefâ’îlü/Fâ’ilün
E
Mefûlü/Mefâ’ilün/Fe’ûlün
Soru 14

1922'de ileri gazetesinin temsilcisi olarak Ankara’ya gelmiş; aynı yıl Kayseri Lisesine edebiyat öğretmeni olarak gitmiştir. Böylece Anadolu’yu yakından tanıma olanağı bularak memleket edebiyatı doğrultusunda ürünlerini yoğunlaştırmıştır.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Faruk Nafiz Çamlıbel
C
Oğuz Atay
D
Halit Fahri Ozansoy
E
Ahmet Haşim
Soru 15

1953'de ABD’deki milletlerarası Mark Twain Derneği tarafından modern edebiyata hizmetlerinden dolayı şeref üyeliğine seçilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
B
Oğuz Atay
C
Memduh Şevket Esendal
D
Ahmet Haşim
E
Sait Faik Abasıyanık
Soru 16

Fecr-i Âti’nin ön plana çıkan sanatçılarındandır. 1884’te Bağdat’ta doğmuştur. Öğrenimi için İstanbul’a getirilmiş, 1907’de Galatasaray Sultanîsini bitirmiştir. Memurluk hayatı daha çok öğretmenlikle geçmiştir. Bunlar arasında en önemlileri, Güzel Sanatlar Akademisindeki estetik ve Mülkiye Mektebindeki Fransızca öğretmenlikleridir.
Yukarıda söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Şahabettin Süleyman
C
Ahmet Samim
D
Tahsin Nahit
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 17

Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün Top gürleyip oruç bozulan lâhzadan beri Bir nurlu neş’e kapladı kerpiçten evleri Yârab nasıl ferahlı bu âlem, nasıl temiz!
Yukarıda bir parçası verilen şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endülüs’te Raks
B
Süleymaniye Kürsüsünde
C
Atik Valde’den inen Sokakta
D
Fatih Kürsüsünde
E
Üsküdar’ın Dost Işıkları
Soru 18

Müslüman Saati adlı yazısında; “Eskiden kendimize göre yaşayışımız, düşünüşümüz, giyinişimiz ve kendimize göre dinden, ırktan ve an’aneden hayat alan bir zevkimiz olduğu gibi bu hayat üslûbuna göre de saatlerimiz ve günlerimiz vardı. Müslüman gününün başlangıcını şafağın parıltıları ve sonunu akşamın ışıkları tayin ederdi. Işıkta başlayıp ışıkta biten on iki saatlik kısa, hafif, yaşanması kolay bir günümüz vardı. Müslümanların mesut olduğu günler, işte bu günlerdi.” diyerek eski günlerine özlemini dile getiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ahmet Haşim
C
Yahya Kemal Beyatlı
D
Mehmet Âkif Ersoy
E
Namık Kemal
Soru 19

Bu teknikte kişinin aklından geçenler birinci kişi ağzından aktarılır, insanın psikolojik dünyasını yansıtmak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Akıp giden düşüncelerde mantıksal bir bağ yoktur. Düşünceler çağrışımlarla ortaya çıkar.
Yukarıda söz edilen öykü anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leitmotif
B
izlek
C
Metofor
D
Bilinç akımı
E
ironi
Soru 20

Aşağıdaki eser ve yazarı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A
Dilenci-Ahmet Haşim
B
Unutulan-Oğuz Atay
C
Hallaç-Sait Faik Abasıyanık
D
Kediler-Samipaşazade Sezai
E
Korkuyu Beklerken-Ahmet Mithat Efendi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x