Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Namık Kemal’in “Manzum söze o kadar hevesin var, bir kere tabiatını bizim parmak hesabıyla bir şey yazmaya sevk et.” tavsiyesine uyarak 'Nesteren' adlı piyesinde mukaffa veya müheccâ şeklinde adlandırdığı yeni bir biçim denemesi yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Muallim Naci
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
Ahmet Vefik Paşa
Soru 2

iki dörtlük ve iki üçlükten oluşur. Kaynağı tartışılan bir nazım şeklidir. Hem italyanlar hem de Fransızlar kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir. Avrupa edebiyatlarında yaygın biçimde kullanılmış bir nazım şeklidir. Bir bakıma Doğu edebiyatlarının gazel şeklinin Batı edebiyatlarındaki karşılığıdır.
Yukarıda söz edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vilanel
B
Rime plat
C
Rondel
D
Sone
E
Pantun
Soru 3

Başım, sükûtu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen
içim, muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş

Yukarıdaki dörtlükte aşağıdaki kafiye türlerinden hangisi kullanılmıştır?

A
Zengin
B
Yarım
C
Tam
D
Tunç
E
Cinaslı
Soru 4

“Sosyolojik eleştiri” olarak da adlandırılan; edebiyat eserinde üretildiği toplum, çevre ve dönem etkenlerinin önemini vurgulayan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansıtma
B
Determinizm
C
Marksist
D
Arketip
E
izlenimci
Soru 5

Tevfik Fikret’in “Şükûfe-i Yâr” ve “Halûk’a” adlı şiirlerinde kullandığı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Triyole
B
Vilanel
C
Pantun
D
Terza rima
E
Rondel
Soru 6

Mahmut Nedim Paşa için yazdığı “Destan” şiiri ile hece vezninin Tanzimat’tan sonraki yıllarında ilgiyi üzerine toplayan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
İbrahim Şinasi
C
Ethem Pertev Paşa
D
Samipaşazade Sezai
E
Namık Kemal
Soru 7

“Şiirin uzviyetinde kafiye kuşta kanat gibidir. Yani başlıca uzuvdur.” diyerek şiirde kafiyenin önemine vurgu yapan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Mehmet Âkif Ersoy
D
Ahmet Haşim
E
Faruk Nafiz
Soru 8

“Yaşamak” adlı şiirinde 'balad' nazım şeklini aruz vezni ile deneyen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilhan Berk
B
Turgut Uyar
C
Faruk Nafiz
D
Edip Ayel
E
Enis Behiç
Soru 9

'İambos' adlı nazım şeklini eski Yunan şiirinden Fransızcaya uyarlayan neo-klasik şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anatole France
B
Andre Chenier
C
Mme de Stael
D
Gustave Lanson
E
Edmund Husserl
Soru 10

İzlenimci eleştirinin Türkiye’de en tanınmış temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nurullah Ataç
B
Fuat Köprülü
C
Mehmet Kaplan
D
Ahmet Rasim
E
Oğuz Atay
Soru 11

Saint Beuve ve Hippolyte Taine’nin pozitivist yaklaşımlarını edebiyat tarihi araştırmalarına uygulayan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edmund Husserl
B
Mme de Stael
C
Sigmund Freud
D
Anatole France
E
Gustave Lanson
Soru 12

Kafiyenin şiirden atılmasını şiiri katletmek olarak nitelendiren ve mısrada rastgele, simetrik yerleştirilmiş kafiyelerin şiire bir mimari değer kazandıracağını belirten sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turgut Uyar
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
ilhan Berk
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Behçet Necatigil
Soru 13

Dante’nin ilk kez “Divina Commedia” adlı eserinde kullandığı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vilanel
B
Terner
C
Rondel
D
Terza rima
E
Pantun
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “yansıtma kuramı”nın özelliklerinden biri değildir?

A
Aristoteles'in sanatın ahlâk bakımından zararlı olduğunu düşünmesi
B
Batı’daki en köklü sanat kuramlarının başında gelmesi
C
ilk olarak Sokrates, Platon ve Aristoteles’in felsefelerinde ortaya çıkması
D
Kavrama asıl önemini kazandıranın Platon olması
E
Aristoteles'in 'Poetika' adlı eserinde yansıtma kuramını daha farklı bir biçimde ele alması
Soru 15

“Tahrib-i Harabat', “irfan Paşa’ya Mektup”, “Mukaddime-i Celâl”' adlı eserlerinde ve mektuplarında hece vezni konusuna değinir. Yazarın bu eserlerindeki görüşlerinde bir tereddüt içerisinde olduğu görülür. Edebiyatın yenileşmesi için aruz vezninin bırakılması gerektiğini düşünmekle birlikte, aruzun ahenk gücü dolayısıyla kesin bir karara varamamış, birbiriyle çelişen görüşler ortaya koymuştur.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Muallim Naci
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Namık Kemal
E
Ahmet Mithat
Soru 16

Geleneğin dışında bir tarzda uyguladığı hece vezni ile Moliere’den “Tartuffe yahut Riyânın Encamı” adlı eseri baştan sona manzum olarak tercüme eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin
B
Ziya Paşa
C
Tevfik Fikret
D
Namık Kemal
E
Ethem Pertev Paşa
Soru 17

XX. yüzyılın başlarında özellikle Alman sanatçıların oluşturduğu iki toplulukla (Die Brücker ve Blaeu Reiter) Türkçede “dışavurumculuk” terimiyle karşılanan sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anlatımcılık
B
Psikolojik
C
Biçimcilik
D
Arketip
E
Determinizm
Soru 18

Haddeden geçmiş nekâket yâl ü bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şîşeden ruhsâr-ı âl olmuş sana

Bûy-ı gül taktîr olunmuş nâzın işlenmiş ucu
Biri olmuş hoy birisi dest-mâl olmuş sana

Sihr ü efsûn ile dolmuşdur derûnun ey kalem
Zülfi Hârûtun demek mümkin ki nâl olmuş sana
Yukarıdaki beyitler “divan şiiri kaynaklı nazım şekilleri”nden hangisine örnektir?

A
Murabba
B
Mesnevi
C
Gazel
D
Rubaî
E
Muhammes
Soru 19

Roman Jakobson’un çalışmalarıyla yapısalcılıkla birleşen kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
izlenimci
B
Alımlama
C
Duygusal etki
D
Anlatımcılık
E
Biçimcilik
Soru 20

Mısraların sayısına, öbeklenişine ve kafiyelerin düzenine göre şiire yerleştirilmesine ne ad verilir?

A
Nazım şekli
B
Nazım birimi
C
Mensur şiir
D
Manzume
E
Bercesteli şiir
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x