Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Tahrib-i Harabat”, “İrfan Paşa’ya Mektup”, “Mukaddime-i Celâl” adlı eserlerinde ve mektuplarında hece vezni konusundan söz eden sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ziya Paşa
C
Abdülhak Hamit Tarhan
D
Tevfik Fikret
E
İbrahim Şinasi
Soru 2

Edebiyat eserinin belli şartlar altında ortaya çıktığını öne süren, edebiyatı en cok belirleyen etkenlerin ırk, çevre ve zaman faktörleri olduğu tezini savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fenomenoloji
B
Biçimcilik
C
Göstergebilim
D
Determinizm
E
Alımlama
Soru 3

Eğitimli/kentli şairler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son dörtlükte mahlas kullanmazlar.
B
Koşma, semai, mani gibi halk şiiri nazım şekillerini kullanmazlar.
C
Dil, üslup ve konuları seçiş ve işleyiş bakımından kendilerine özgü bir tutum gösterirler.
D
Şiirin tamamına tek bir konuyu yayarlar.
E
Şiirin konusuna uygun özel isim verirler.
Soru 4

Aruz veznini kullanmaya başlayan Türk şairlerinin başlangıçta güçlük çekmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiir yazma konusunda yetkin olmamaları
B
Şairlerin aruz veznini kullanmak için istekli olmamaları
C
Aruz vezninin kurallarını bilmemeleri
D
Şairlerin yeterince yetenekli olmaması
E
Aruzun Türkçenin hece yapısına uygun olmaması
Soru 5

Ahmet Haşim’in “O Belde” adlı şiiri aşağıdaki nazım şekillerinden hangisine örnektir?

A
Balad
B
Rondo
C
Serbest müstezat
D
Ottava rima
E
Terza rima
Soru 6

“Yansıtma Kuramı” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilk kez Hippolyte Taine tarafından, İngiliz Edebiyatı Tarihi adlı eserde uygulanmıştır.
B
Bu anlayışa göre doğa sanatın modelidir.
C
Kavrama asıl önemini kazandıran Platon’dur.
D
Aristoteles Poetika adlı eserinde bu kuramı farklı bir biçimde ele almıştır.
E
ilk olarak Sokrates, Platon ve Aristoteles’in felsefelerinde ortaya konulmuştur.
Soru 7

İzlenimci eleştirinin en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edmund Husserl
B
Hippolyte Taine
C
Mme de Stael
D
Saint Beuve
E
Anatole France
Soru 8

“Fikrin serhaddi memât olduğu gibi şiirin de elfâza intikalde hududu kafiye oluyor. Ne yapalım!..” diyerek, kafiyenin şiiri sınırlandırdığından yakınan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Abdülhak Hamit Tarhan
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Yahya Kemal Beyatlı
E
Namık Kemal
Soru 9

Saint Beuve ve Hippolyte Taine’in pozitivist yaklaşımlarını edebiyat tarihi araştırmalarına uygulayan ve tarih metodu yoluyla edebiyat araştırmaları yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mme de Stael
B
Gustave Lanson
C
Sigmund Freud
D
Anatole France
E
Edmund Husserl
Soru 10

Fenomenolojik eleştirinin, edebî eser üzerinde en cok yoğunlaştığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilin işlevi
B
Yazarın niyeti
C
Eserin tarihi bağlamı
D
Okur ve yazar ilişkisi
E
Anlam
Soru 11

Aruz vezni ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Diğer adı parmak hesabıdır.
B
Arap dilinin özelliklerinden ortaya çıkmıştır.
C
Hecelerin uzunluk-kısalık özellikleri göz önünde bulundurularak oluşan parçalara tef'ile veya cüz adı verilir.
D
Arap, İran ve Türk edebiyatlarında kullanılmıştır.
E
Divan edebiyatı istisnalar dışında bütünüyle aruz veznini kullanmıştır.
Soru 12

“En ulu insanlara en çok ulunur.” “Doludizgin giden at, nefret eder dizginden.” “Baykuş bile sevgiyle güzeldir.”
Yukarıdaki tek mısralık metinlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Osman Saba
B
Şahin Uçar
C
Mehmet Çınarlı
D
Talat Sait Halman
E
Nazir Akalın
Soru 13

Sanat ile ekonomik yapı arasında sıkı bir bağ vardır. Sınıfsal çatışmaların temeli olan üretim-tüketim ilişkileri bir toplumdaki üst yapıyı belirler. Bir üst yapı kurumu olan edebiyat da bu temel görüşün dışında değildir. Dolayısıyla edebiyat eseri sınıf çatışmalarının bir aracı olarak toplumdaki ideolojinin bir yansımasıdır.
Yukarıda sözü edilen edebiyat kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Estetik Kuramı
B
Arketip Eleştirisi
C
Psikolojik Eleştiri
D
Determinizm
E
Tarihçi Eleştiri
Soru 14

“Yeni Lisan” adlı makalede hece veznine karşı çıkan, aradan iki yıl geçtikten sonra hece vezniyle yazılması gerektiği fikrini savunan yazılar yazan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Veli
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Ömer Seyfettin
D
Ziya Gökalp
E
Haşan Asaf
Soru 15

Şiirlerinin içeriğinde olduğu gibi biçim özelliklerinde de oldukça serbest davranan, bazı şiirlerinde o güne kadar kullanılmamış “müfteilâtün/feilâtün”, “mütefeilâtün/feilâtün” gibi kalıpları kullanan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Abdülhak Hamit Tarhan
E
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 16

Türk edebiyatında ilk kez Ethem Pertev Paşa’nın Victor Hugo’dan çevirdiği “Tıfl-ı Naim” adlı manzumesinde kullandığı nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Terza rima
B
Ottova rima
C
Rime plat
D
Sone
E
Pantun
Soru 17

İlk kez İtalyan edebiyatında Dante’nin “Divina Commedia” adlı eserinde kullanılan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pantun
B
Rondel
C
Rime plat
D
Vilanel
E
Terza rima
Soru 18

Türk edebiyatında ilk kez Tanzimat Dönemi'nde uygulanmaya başlayan ve Abdülhak Hamit’in “Zühre-i Hindî” ve “Rakkâse” şiirlerinden sonra yaygınlaşan nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dörtlükler
B
Serbest müstezat
C
Sekizlikler
D
Üçlükler
E
ikilikler
Soru 19

Kaynağı tartışılan bir nazım şeklidir. Hem italyanlar hem de Fransızlar kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir. Avrupa edebiyatlarında yaygın biçimde kullanılmış bir şekildir. Bir bakıma Doğu edebiyatlarının gazel şeklinin Batı edebiyatlarındaki karşılığıdır.
Yukarıda sözü edilen nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Viladel
B
Ottova rima
C
Sone
D
Pantun
E
Terza-rima
Soru 20

Sonradan “Beş Hececiler” olarak adlandırılan ve şiire aruzla başlamış bulunan Enis Behiç, Orhan Seyfi, Yusuf Ziya, Halit Fahri, Faruk Nafiz gibi şairleri hece veznine yönlendiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Haşim
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Ziya Gökalp
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
Yahya Kemal Beyatlı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x