Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sefaretnamelerden hangisi Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’ye aittir?

A
Viyana Sefaretnamesi
B
Nemçe Sefaretnamesi
C
Fransa Sefaretnamesi
D
Rusya Sefaretnamesi
E
Lehistan Sefaretnamesi
Soru 2

İlk defa 1815 Viyana Kongresi'nde kullanılan ve 19 yüzyıl boyunca AvrupalI devletlerin kendi aralarındaki ilişkilerde ve Osmanlı’ya bakışlarında kapsamlı bir ifade aracı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Medeniyetçilik
B
Şark meselesi
C
Oryantalizm
D
İslâm ve terakki
E
Avrupacılık
Soru 3

Devlet işlerinde yüksek tecrübeye sahip olan ve sadrazama bağlı olarak merkezde görev yapan vezirlere ne ad verilir?

A
Kubbealtı vezirleri
B
Eski vezir
C
Veziriazam
D
Yeniçeri ağası
E
Divan-ı hümayun vezirleri
Soru 4

Osmanlı milliyetçiliğinin ortaya çıkış nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sefaretnamelerle gelen teklifler
B
Orduda yapılan düzenlemeler
C
Nizamü’l-ümem’de yer alan teklifler
D
Fransız ihtilali sonrasında yayılan milliyetçilik anlayışı
E
Lale Devri’nin bilim ve sanatta ilerleme anlayışı
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde Avrupa’ya gönderilen elçilerin görevlerinden biri değildir?

A
Avrupa’nın sosyo-kültürel yapısını incelemek
B
Avrupa ile ticari anlaşmalar imzalamak
C
Avrupa'daki krallarla gizli anlaşmalar yapmak
D
Avrupa ile diplomatik anlaşmalar imzalamak
E
Avrupa’nın siyasi ve idari yapısını incelemek
Soru 6

İbrahim Müteferrika ve Mehmet Sait Çelebi’nin kaleme aldıkları, Damat İbrahim Paşa ve Şeyhülislam Abdullah Efendi’ye sunulan, matbaanın öneminden bahseden eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Matbaa-i Âmire
B
Nizamü’l-Ümem
C
Cihannüma
D
Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l Bihar
E
Vesiletü’t-Tıbaa
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermamnda yer alan maddelerden biridir?

A
Çok eşliliğin kaldırılması
B
Memurların yargıdan muaf tutulması
C
Rüşvetin kesin olarak yasaklanması ve rüşvet vermeye cüret edenlere şiddetli ceza uygulanması
D
Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması
E
Hayvan haklarının tanınması
Soru 8

III. Selim’in giriştiği ve dar anlamıyla Avrupa tarzında yeni bir ordu; geniş anlamıyla hemen her alanda Avrupa’nın bilimsel ve teknik gelişmelerinin ülkeye taşınması ve uygulanması amacını taşıyan yenilik hareketi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kanunname
B
Nizam-ı Cedit
C
Tanzimat
D
Meşrutiyet
E
Yeni düzen
Soru 9

Ebubekir Ratip Efendi hangi padişah zamanında Viyana elçiliği görevinde bulunmuştur?

A
III. Ahmet
B
II. Mahmut
C
III. Selim
D
III. Mustafa
E
Sultan Abdülaziz
Soru 10

Padişahın adının, baba adının, “han, şah, el-muzaffer” gibi unvanlarından birinin bulunduğu ve özel bir kaligrafiyle yazılmış hükümdarın imzası yerine geçen işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ferman
B
Hatt-ı hümayun
C
Berat
D
Tuğ
E
Tuğra
Soru 11

Fatih Sultan Mehmet zamanında kurulan ve başına Ali Kuşçu geçirilerek pozitif bilimlerin de tahsil edildiği, çağının önemli bilim merkezi hâline getirilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sahn-ı Seman Medreseleri
B
Nizamiye Medreseleri
C
Enderun
D
Ümera Medreseleri
E
Süleymaniye Medresesi
Soru 12

Gayrı resmî bir danışma kurulu olarak çalışan ve özellikle olağanüstü dönemlerde padişah tarafından toplantıya çağrılan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı hümayun
B
Meclis-i meşveret
C
Ayak divanı
D
Babüssaade
E
ikindi divanı
Soru 13

Osmanlı Devleti ile tebaası arasında, padişahın yetkilerini kısıtlamayı da içeren ilk anlaşma olduğu için İngilizlerin ünlü Magna Cartasına benzetilen anlaşma
aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nizam-ı Cedit
B
Islahat fermanı
C
Kanunî fermanı
D
Nizamname
E
Sened-i ittifak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Dönemi’nde Avrupa ile kurulan ilişkiler sonucunda ortaya çıkan yeniliklerden biri değildir?

A
Pasaport uygulamasına geçilmesi
B
Eğitimde AvrupalI hocalardan istifade edilmesi
C
Kılık kıyafette yeniliklere gidilmesi
D
Nizam-ı Cedit ordusunun kurulması
E
Karantina uygulamasına geçilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi meclis-i meşveret adlı danışma kurulunun adlarından biri değildir?

A
Saray-ı hümayun
B
Meclis-i müşavere
C
Meşveret-i hassa
D
Encümen-i meşveret
E
Meclis-i has
Soru 16

1717 tarihinde kurulan Tercüme Heyeti'nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu dünyasının tarihî ve dinî eserlerinin çevirisini yapmak
B
Batı dillerini öğretmek
C
Dil bilmeyen sefirlere tercümanlık yapmak
D
Devletin Batılı ülkelerle yaptığı yazışmaları yürütmek
E
Batı medeniyetini meydana getiren zihinsel birikimin öğrenilmesi amacıyla felsefî ve İlmî eserlerin çevirisini yapmak
Soru 17

Usûl’ül hikem fî nizâmü’l-ümem adlı eser ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Avrupa’daki gelişmeler hakkında bilgiler içerir.
B
AvrupalI devletlerin yükselme nedenleri ile ilgili bilgiler içerir.
C
Avrupalılaşma hareketinin beyannamesi niteliğindedir.
D
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi gerektiğinin dile getirir.
E
Osmanlı Devleti’nin değişen idari, askerî, siyasi ve iktisadi şartlara ayak uydurması için bazı çözüm önerileri içerir.
Soru 18

Sadece askerî alanda değil, tıp ve özellikle de astronomi alanında da Avrupa’dan istifade etmeye çalışan, Fransız elçisi Vergennes aracılığıyla Paris'ten astronomi kitapları getirten Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultan Abdülmecit
B
III. Selim
C
II. Mahmut
D
III. Mustafa
E
III. Ahmet
Soru 19

1831’de yayımlanmaya başlayan Takvim-i Vekayinin çıkarılmasındaki en önemli amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapılacak reformları halka anlatmak
B
Yazarları için gelir kapısı oluşturmak
C
Devlet memurlarının padişahın kararları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
D
Reklam ve ilan alarak devlete gelir sağlamak
E
Yeni yazarların yetişmesini sağlamak
Soru 20

Osmanlı Devleti'nde Sefaretname ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Osmanlı Matbaası’nca basılan ilk eserlerden biridir.
B
18. yüzyılda Osmanlı sefirlerinin gittikleri ülkeyle ilgili gözlemlerini içeren metinlerdir.
C
Sultan III. Ahmet’in Damat İbrahim Paşa’ya yazdığı mektupların bütünüdür.
D
Damat İbrahim Paşa’nın çevrilmesini istediği eserin adıdır.
E
Tercüme Heyeti’nin çevirisini yaptığı eserlerden biridir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x