Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2018-2019 Vize Sınavı

Yeni Türk Edebiyatına Giriş 2 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Cemiyet-i ilmiye-yi Osmaniye (1861-1867), bilimi popülarize etmeyi amaçlayan ve bu maksatla halka açık konferanslar düzenleyen sivil bir kurumdur. Tanzimat Dönemi'nin önemli yayın organlarından olan Mecmua-i Fünun dergisi de bu cemiyet tarafından neşredilmiştir. Cemiyet aynı zamanda bir kütüphane ve gerçek anlamıyla yani okuma evi olarak bir kıraathane de açmıştır.
Yukarıda sözü edilen kurum aşağıdakilerden hangisi öncülüğünde kurulmuştur?

A
Ahmet Vefik Paşa
B
Derviş Paşa
C
Münif Paşa
D
Reşit Paşa
E
Fuat Paşa
Soru 2

Avrupai tarzda eğitim verilen Nizam-ı Cedit ordusunu kuran Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mahmut
B
III. Selim
C
II. Mahmut
D
Sultan Abdülaziz
E
Sultan Abdülmecit
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nın içerdiği maddelerden biri değildir?

A
Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilmiştir.
B
Osmanlı imparatorluğunda yaşayan herkese can, ırz ve namus garantisi verilmiştir.
C
Herkese mülkiyet hakkı verilmiştir.
D
Vergi yükümlülüğünün eşitlik ilkesine göre belirli ve adil oranda konacağı vurgulanmıştır.
E
Resmî yazışmalarda Hristiyanlar için hakaret anlamına gelecek ifadelerin kullanılmayacağı belirtilmiştir.
Soru 4

Lale Devri’nin başlangıç yıllarında İstanbul’a gelerek iki yıl kalan ve ölümünden sonra, Şark Mektupları başlığıyla mektupları yayımlanan ünlü Avrupalı gezgin aşağıdakilerden hangisidir?

A
P. Dumont
B
Jean-Baptste Vanmour
C
A.l. Castellan
D
Lady Mary Wortley Montagu
E
R. Schiffer
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahlarının hükümdarlık işaretlerinden biridir?

A
Kılıç
B
Kaftan
C
Tuğra
D
Kalkan
E
Külliye
Soru 6

Devlet yönetiminde, bürokraside ihtiyaç duyulan personeli yetiştirmek amacıyla 1859'da açılan, başlangıçta iki yıl iken 1867'den sonra dört yıla çıkarılmış olan yüksekokul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mekteb-i Hukuk-ı Şahane
B
Mekteb-i Tıbbiye-yi Mülkiye
C
Mekteb-i Mülkiye-yi Şahane
D
Hendese-i Mülkiye
E
Darülfünun
Soru 7

Padişahın fermanlarına tuğra çekmek, dirliklerin dağıtılmasında veziriazama yardımcı olmak, padişahın yabancı devlet başkanlarına yazacağı mektupların kopyalarını yazmak, mektupları tercüme etmek gibi görevlerini yürüten devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nişancı
B
Defterdar
C
Kazasker
D
Subaşı
E
Reisülküttap
Soru 8

Osmanlı dünyasında Batı’yı tanıma ve Batılılaşma yolunda ilk ciddi ve programlı atılımların başında aşağıdakilerden hangisi vardır?

A
Tercüme Heyetinin kurulması
B
Mühendishane-yi Bahri’nin kurulması
C
Avrupa’ya sefir gönderilmesi
D
Matbaa-i Amire’nin kurulması
E
Askeri ıslahatlar
Soru 9

Macar İmparatorluğuna son vererek oradan getirilen Herkül, Apollon ve Diana heykellerini sarayının önüne diktiren ve bu nedenle Frenk Paşa lakabını alan, Avrupalı sanatçılarla yakın temas kurup eser sipariş eden ve elçilerle görüşmelerinde Avrupa’daki gelişmelerden haberdar olduğunu onlara hissettirip Osmanlı’nın gücünü vurgulayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Paşa
B
Mustafa Reşit Paşa
C
Cevdet Paşa
D
Rüstem Paşa
E
Sokullu Mehmet Paşa
Soru 10

Fatih zamanından itibaren uygulanan ve yönetim altındaki halkı Müslüman ve gayrimüslim olarak ayırarak gayrimüslimleri de kendi aralarında cemaatlere göre değerlendiren sisteme Batılı tarihçiler ne ad vermişlerdir?

A
Monarşi
B
Meşrutiyet
C
Şeriat
D
Demokrasi
E
Millet Sistemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sultan Abdülmecit döneminde Osmanlı’nın Avrupa’dan etkilendiğini gösteren faaliyetlerden biri değildir?

A
Oyunları devlet adamlarının ve memurların Avrupai tarzda giyinerek azınlık tebaa ile birlikte seyretmeleri
B
Avrupalı ustaların idaresinde saray orkestrası kurulması
C
Saray kadınlarının alaturka musiki yanında Batı musikisi de öğrenmesi
D
Avrupa’dan gelen pehlivan ve hokkabazların Osmanlı geleneksel dekorları içinde gösteri yapmaları
E
Tiyatro ve operada oyunların Avrupai dekorlar içinde sahnelenmesi
Soru 12

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın, “Hiçbir kitap garplaşma tarihimizde bu küçük ’Sefaretname' kadar mühim bir yer tutmaz. (...) Hakikatte bu sefaretnamede bütün bir program gizlidir.” Sözleriyle yücelttiği Sefaretname’nin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sait Mehmet Efendi
B
Evliya Çelebi
C
Ahmet Resmi Efendi
D
Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi
E
İbrahim Müteferrika
Soru 13

Viyana’daki gözlemlerini yazdığı raporuyla Sultan III. Selim’in devleti kurtarmak adına geniş çaplı bir reform programı yapmasında etkili olan elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Resmi Efendi
B
Münip Efendi
C
Reşit Paşa
D
Mehmet Sadık Rıfat Paşa
E
Ebubekir Ratıp Efendi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermam’mn içerdiği maddelerden biri değildir?

A
Hiç kimse din değiştirmeye zorlanmayacaktır.
B
Devlet memuriyetine, okullara ve askerlik hizmetine bütün tebaa eşit olarak katılabilecektir.
C
imparatorluk içindeki her toplum kendi okullarını açabilecektir.
D
Bütün tebaa Osmanlıca konuşmak zorundadır.
E
Vergiler eşit alınacaktır ve iltizam usulü kaldırılacaktır.
Soru 15

Osmanlı’nın, Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kesin olarak kabul ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karlofça
B
Küçük Kaynarca
C
İstanbul
D
Pasarofça
E
Belgrat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A
Subay ihtiyacını karşılamak için Harbiye’nin kurulması
B
Pasaport uygulamasına geçilmesi
C
Karantina uygulamasına geçilmesi
D
Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
E
Avrupa’nın askeri tekniklerinden istifade etmek için Fransa ile ortak askerî okul kurulması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı merkezi devlet teşkilatının bozulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Atamalarda rüşvet ve kayırmacılık
B
Küçük yaşta tahta çıkmaların başlaması
C
Dil eğitiminin yetersiz olması
D
Tımarlı sipahi sisteminin bozulması
E
Şehzadelerin yetiştirilmesindeki yetersizlik
Soru 18

Lale Devri adı Osmanlı kaynaklarında bulunmaz. Bu ad sonradan ilk kez ________ ________ tarafından kullanılır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Ömer Seyfettin
B
Yahya Kemal Beyatlı
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Ziya Gökalp
Soru 19

İbrahim Mütefferrika’nın kurduğu Matbaa-i Amire’de basılan ilk eser ________ dir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Nizamü’l -Ümem
B
Vankulu Lügati
C
Grammaire Turque
D
Tuhfetü’l-Kibar fi Esfari’l-Bihar
E
Usûlü’l Hikem fi Nizamü’l -Ümem
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin bir devrine adını veren “Tanzimat” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?

A
Kıyaslamalar
B
Düzenlemeler
C
Yenilikler
D
Devrimler
E
Haklar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x