Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet, erkek egemenliğinin bir aracıdır ve patriarkal devlet, kadını kamusal alandan ve siyasetten dışlamaya ya da bu alanlarda ikincil kılmaya hizmet eden bir araçtır.
Yukarıdaki görüşü savunan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feminizm
B
Liberalizm
C
Muhafazakârlık
D
Sosyalizm
E
Anarşizm
Soru 2

Demokrasinin, herkesin anayasal ve yasal sınırlar içinde başkalarının özgürlüklerine zarar vermeksizin istediğini yapabilmesi ilkesine ne ad verilir?

A
Eşitlik
B
Özgürlük
C
Çoğunluğun yönetme hakkı
D
istikrar
E
Meşruluk
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri değildir?

A
Çalışma hakkı
B
Adil ücret hakkı
C
Sosyal güvenlik hakkı
D
Seçme ve seçilme hakkı
E
Konut hakkı
Soru 4

Laiklik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuki laiklik, temel insan haklarını baskılardan korur, kamu hizmetlerinden yararlanma eşitliği sağlar.
B
Laik rejimlerde insanların dindar ya da dinsiz olmalarının bir önemi yoktur.
C
Laik rejimlerde insanlar kendilerini ait hissettiği dinsel gruba karşı bağlılığını özgürlük içinde sürdürebilirler.
D
Laiklik yalnız dindarların kamu gücünün güvencesi altında olmasına yönelik bir ilkedir.
E
Anayasal bir ilke olarak laiklik pozitif hukukun konusudur.
Soru 5

Milletvekilliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Milletvekili seçilme yaşı 30’dur.
B
Milletvekilleri, seçildikleri bölgeyi değil bütün milleti temsil ederler.
C
Milletvekilleri 4 yıl için seçilirler.
D
Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
E
Milletvekilleri yasama dokunulmazlığına sahiptir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında ortaya çıkan özel hukuk uyuşmazlıklarını çözmek ve ceza kanununu uygulamakla görevli mahkemelerden biri değildir?

A
Ağır Ceza Mahkemesi
B
idare Mahkemesi
C
Asliye Ceza Mahkemesi
D
Sulh Hukuk Mahkemesi
E
iş Mahkemesi
Soru 7

Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Başbakanlık ve Bakanlıklar
B
Cumhurbaşkanı
C
Bakanlar Kurulu
D
Kamu Tüzel Kişileri
E
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay’ın görevlerinden biri değildir?

A
Tüzük tasarılarını incelemek
B
Davalara bakmak
C
Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek
D
Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek
E
Yönetmelik taslaklarını incelemek
Soru 9

Kaymakam ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilçe sınırları içindeki en yüksek yargı merciidir.
B
Müşterek kararname ile atanır.
C
ilçedeki merkezi yönetim kuruluşlarının hiyerarşik amiridir.
D
ilçede yasaların uygulanmasından sorumludur.
E
ilçe sınırları içindeki kolluk teşkilatının amiridir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi merkezî yönetimin taşra kuruluşu değildir?

A
Bölge Müdürlüğü
B
ilçe Yönetimi
C
Bucak Yönetimi
D
il Yönetimi
E
Köy Yönetimi
Soru 11

Bakanlar Kurulunun oluşumuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Başbakan, Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.
B
Bakanlar, TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Başbakanca seçilir ve Cumhurbaşkanınca atanır.
C
Başbakan, Bakanlar Kurulunun başkamdir.
D
Bakanların görevine son verme yetkisi Başbakana aittir.
E
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanının atama işlemiyle kurulmuş ve görevine başlamış olur.
Soru 12

Valinin katılamadığı İl İdare Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Belediye Başkanı
B
Kaymakam
C
il Özel idaresi Genel Sekreteri
D
il Genel Meclisi Başkanı
E
Vali Yardımcısı
Soru 13

Görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan yerel yönetim organları veya bu organların üyelerini geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Mahallin en büyük mülki amiri
B
Vali
C
içişleri Bakanı
D
Bakanlar Kurulu
E
Danıştay
Soru 14

Teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin merkezi yönetim ve yerel yönetimler dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu ortaya çıkan kuruluşlara ne ad verilir?

A
Tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar
B
Kamu meslek kuruluşları
C
Teknik ve uzman kuruluşlar
D
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
E
Mahalli idareler
Soru 15

Büyükşehir belediyesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Büyükşehir belediyeleri ilk olarak 1984 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de kurulmuştur.
B
idari ve mali özerkliğe sahiptir.
C
Kamu tüzel kişiliği vardır.
D
Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi yasayla olur.
E
Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesi olabilmesi için nüfusunun 500 binden fazla olması gerekir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kurum statüsünde değildir?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
C
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
D
Rekabet Kurumu
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Soru 17

1982 Anayasası’na göre, başbakan veya bir bakan hakkında meclis soruşturması açılmasını aşağıdakilerden hangisi isteyebilir?

A
TBMM Başkanı
B
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
C
TBMM’de grubu olan herhangi bir siyasi parti
D
Cumhurbaşkanı
E
TBMM üye tam sayısının en az onda biri tutarında milletvekili
Soru 18

1900 yılında yayınladığı “Siyaset ve İdare” başlıklı kitabında hükümetin “siyasal” ve “yönetsel” olmak üzere iki farklı işlevi olduğunu; makro düzeyde politikalar oluşturmanın siyasal işlev, bunların yürütülmesinin de yönetsel işlev olduğunu ifade eden yazar kimdir?

A
Woodrow Wilson
B
Paul Appleby
C
Max Weber
D
Frank J. Goodnow
E
F. Winslow Taylor
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bürokrasinin temel özelliklerinden biridir?

A
Fonksiyonel işbölümü
B
Esnek bir yapı
C
Demokratik yönetim
D
Yönetsel ilişkilerin kişisel olması
E
Yalın örgütlenme
Soru 20

Kamu yönetiminin, yasama organı olan TBMM tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

A
Hiyerarşik denetim
B
Yönetsel denetim
C
Siyasal denetim
D
Vesayet denetimi
E
Kamuoyu denetimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x