Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fichter’e göre toplumun özelliklerinden biri değildir?

A
işbirliğinin yaygın olması
B
Toplumdaki insanların demografik bir birim oluşturmaları
C
Ortak bir coğrafi mekânda varlığını sürdürmesi
D
Kültürel açıdan farklı grupları bir araya getirmesi
E
Aile, din, ekonomi gibi işlevsel olarak farklılaşmış temel gruplardan oluşması
Soru 2

Sanayileşmeyle birlikte ilkel işbölümünün yerini mesleki uzmanlaşmanın, mekanik dayanışmanın yerini ise organik dayanışmanın aldığını söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Tönnies
C
Dürkheim
D
Hegel
E
Aristoteles
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yeni sanayileşen ülkeler ya da yeni yükselen ekonomiler adıyla anılan toplumlardan biri değildir?

A
Brezilya
B
Güney Kore
C
Tayvan
D
Hong- Kong
E
İngiltere
Soru 4

Bir ülkede siyasal iktidarın tek elde toplanıp bölünmemesi durumunda nasıl bir devletten söz edilir?

A
Komünal devlet
B
Anayasal devlet
C
Federal devlet
D
Tekçi devlet
E
Birleşik yapılı devlet
Soru 5

Bağımsız ulus-devletlerden oluşan bir dünyanın doğal ve karşı konulmaz bir gerçeklik olduğunu ve başka hiç bir siyasal birimin anlamlı bir siyasal topluluk oluşturamayacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milliyetçilik
B
Sosyalizm
C
Liberalizm
D
Marksizm
E
Muhafazakârlık
Soru 6

Türkiye’de siyasi partiler ilk olarak hangi anayasa ile hukuki nitelik kazanmışlardır?

A
1876 Kanun-i Esasi
B
1921 Anayasası
C
1924 Anayasası
D
1961 Anayasası
E
1982 Anayasası
Soru 7

Hukuk kurallarının sık sık ve keyfi olarak değiştirilmemesi ilkesine ne ad verilir?

A
Hukuki sorumluluk ilkesi
B
Hukuki yargı ilkesi
C
Hukuki istikrar ilkesi
D
Hukuki güvence ilkesi
E
Hukuksallık ilkesi
Soru 8

Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olduğu ve bu hakkın hiçbir suretle başkasına devredilemeyeceği anlamına gelen ilkeye ne ad verilir?

A
Bireysellik ilkesi
B
Genellik ilkesi
C
Gizlilik ilkesi
D
Açık sayım ve döküm ilkesi
E
Eşitlik ilkesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi suç ve cezalara ilişkin ilkelerden biri değildir?

A
Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik önlemleri ancak yasayla korunur.
B
Genel müsadere cezası verilmez.
C
idare, kişi özgürlüklerinin kısıtlanması sonucunu doğuran bir yaptırım uygulayabilir.
D
Ceza sorumluluğu şahsidir.
E
Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.
Soru 10

Belirli sorun ya da olaylar karşısında toplumda oluşan genel eğilime ne ad verilir?

A
Kamu görüşü
B
Kamuoyu
C
Halkın sesi
D
Ortak eğilim
E
Ortak görüş
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi birinci kuşak haklardan biri değildir?

A
Yaşam hakkı ve kişi dokunulmazlığı
B
Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
C
Seçme ve seçilme hakkı
D
Mülkiyet hakkı
E
inanç ve ibadet özgürlüğü
Soru 12

Üçüncü kuşak dayanışma haklarını doğuran temel neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçi sınıfının yükselmesi
B
Ülkeler arası çekişmeler
C
Bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar
D
Orta sınıfların yükselmesi
E
Demokrasinin gelişimi
Soru 13

Dinsel düşüncenin sanat, bilim, düşünce ve siyaset felsefesi üzerindeki egemenliğinin sona ermesini sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sekülerizm
B
Reform hareketi
C
Laiklik
D
Endüstriyel kapitalizm
E
Rönesans hareketi
Soru 14

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilkel biçimde de olsa laik bir düzene geçilmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vakai Hayriye
B
Tanzimat’ın ilanı
C
Sened-i ittifak
D
I. Meşrutiyet
E
II. Meşrutiyet
Soru 15

Türkiye’de laik bir hukukun gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkisi olmamıştır?

A
Ticaret kanunlarının çıkarılması
B
Okulların açılması
C
idari sistemin yeniden düzenlenmesi
D
Yeni mahkemelerin kurulması
E
Batıya elçiler gönderilmesi
Soru 16

Anayasamıza göre asgari ücretin tespitinde göz önünde bulundurulması gereken ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ülkenin sosyal ve ekonomik durumu
B
Ülkenin sanayileşme durumu
C
Ülkenin nüfus politikaları
D
Ülkenin tarım politikaları
E
Gayri safi milli hâsıla
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Taylorist - Fordist uygulamaların sonuçlarından biri değildir?

A
Kitleselleşen üretim, tüketimin de kitleselleşmesini gerektirmiştir.
B
Yeni üretim ve yönetim teknikleri emek verimliliğini ve kârlılığı artırmıştır.
C
Artık üretilen malları sadece varlıklılar satın alabilecektir.
D
işçilerin ürettikleri malları satın almalarını sağlayacak ücret artışı, işletme yönetimlerince kabul edilebilir hale gelmiştir.
E
Ekonomide talebi düzenleyici politikaların uygulanması benimsenmiştir.
Soru 18

İşsizliği azaltmak ve kitlelerin satın alma gücünü artırmak üzere devletin ekonomiye müdahalesine karşı çıkan iktisat anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal devlet anlayışı
B
Liberal iktisat
C
Klasik iktisat
D
Keynesyen iktisat
E
Neo-liberal iktisat
Soru 19

Bir piyasa mekanizması içinde satılması ve karşılığında emek gücü sahibinin ücret elde etmesi anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artı değer
B
Emeğin metalaşması
C
Kullanım değeri
D
Emeğe yabancılaşma
E
Değişim değeri
Soru 20

İŞÇİ ve işverenlerin karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını, çalışma koşullarını düzenlemek amacıyla yaptıkları sözleşmeye ne ad verilir?

A
Toplu müzakere sözleşmesi
B
Uzlaşma sözleşmesi
C
Toplu görüşme sözleşmesi
D
Danışma kurulu sözleşmesi
E
Toplu iş sözleşmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x