Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

E. Durkheim’a göre, organik dayanışma üzerine kurulmuş nüfusu fazla olan topluluklarda ________ fazla olmakta ve mesleki uzmanlaşma ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tamamlar?

A
iletişim
B
işbölümü
C
eşitsizlik
D
rekabet
E
örgütlenme
Soru 2

Dört işlemi bulan, geometri ve aritmetiğin temellerini atan dünya tarihinin ilk devleti olarak bilinen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Asurlular
B
Babiller
C
Sümerler
D
Akadlar
E
Hititler
Soru 3

Oligarşi yönetim şekli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı yönetimdir.
B
Halkın söz sahibi olduğu anayasa ile yönetimdir.
C
Dini yasalara göre yönetimdir.
D
Bir grup ya da zümre tarafından yönetimdir.
E
Tek kişide toplanan yönetimdir.
Soru 4

Türkiye'de laiklik kavramından önce aşağıdaki terimlerden hangisi kullanılmıştır?

A
Düzeylilik
B
Asrilik
C
Akılcılık
D
ilericilik
E
Medenilik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 'laiklik' kavramının felsefi açıklamasıdır?

A
inanma eylemi ile değil, akıl ve mantık yoluyla düşünme yetisidir.
B
Devletin toplumun tüm dini inançlarına eşit mesafede ve karışmaksızın duruş sergilemesidir.
C
Yöntem ve kurallar bakımından toplumu ilgilendiren yasal düzenlemelerde, tavrını toplumsal mutabakatı temel alan ve yaptırım güçlerinden ayrı tutan düşünce modelidir.
D
Dinsel dogmalara bağlı düşünce biçimidir.
E
Dinin yok sayılarak, duygularla düşünebilme yetisidir.
Soru 6

Pozitif ya da devlet hukuku olarak da adlandırılan sistemi aşağıdakilerden hangisi en biçimde tanımlamaktadır?

A
Devletten bağımsız olarak ortaya çıkan kural ve düzenlemelerdir.
B
Devletin elinden çıkan ve uygulanması geçerli kılınan tüm düzenlemelerdir.
C
Meclis otoritesi dışında oluşturulan yasalardır.
D
Sadece liberal devlet mekanizmaların uyguladığı hukuki rejimdir.
E
Sadece sosyalist rejimlerin uyguladığı hukuki rejimdir.
Soru 7

İkinci Dünya Savaşı ardından imzalanan ve tüm uluslararası alanda toplumsal bir ortak payda edinilmesi adına insan haklarını resmiyete kavuşturmayı hedeflemiş olan resmi belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Versay Antlaşması
B
Bretton Woods Antlaşması
C
Birleşmiş Milletler Kuruluş Antlaşması
D
insan Hakları Evrensel Bildirgesi
E
Molotov-Ribbentrop Paktı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sosyal devletin çevre ve toplum ile ilgili görevlerinden biri değildir?

A
Fabrikaların filtreleme işlemlerini denetlemek
B
Hava/oksijen sahalarını koruyucu önlemler almak
C
Çevre yasaları ile caydırıcı önlemler almak
D
Deniz kirliliği ile mücadele etmek
E
ihracat fazlası oluşturmayı hedeflemek
Soru 9

Bretton Woods ile temelleri atılmış olan sosyal refaha dayalı bir mekanizma oluşturulmasına felsefi desteği veren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John Maynard Keynes
B
Irving Fisher
C
Jean Baptiste Say
D
David Ricardo
E
John Stuart Mili
Soru 10

6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16 Nisan 2017 günü yapılan halk oylamasında kabul edilmesiyle TBMM üye sayısı kaç olarak belirlenmiştir?

A
450
B
500
C
550
D
600
E
650
Soru 11

I. Milletvekilliği süresince geçerlidir.
II. Sürekli niteliktedir.
III. Kürsü dokunulmazlığı olarak bilinir.
Yasama dokunulmazlığı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Hakimler ve Savcılar Kuruluna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Adalet Bakanlığı Müsteşarı
B
Danıştay Başkanı
C
Yargıtay Başkanı
D
En kıdemli üye
E
Adalet Bakanı
Soru 13

Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için kırk yaşını doldurmuş olmak gerekir.
B
Cumhurbaşkanı, halk tarafından seçilir.
C
Cumhurbaşkanı seçilebilmek için milletvekili olmak gerekir.
D
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
E
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır.
Soru 14

Her bakanlığın bakandan sonraki en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teftiş Kurulu Başkanı
B
Müsteşar
C
Daire Başkanı
D
Müşavir
E
Genel Müdür
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amiridir?

A
Muhtar
B
Müsteşar
C
Kaymakam
D
Başbakan
E
Belediye başkanı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 1982 Anayasasında yer alan kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak
B
Meslek mensuplarının meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak
C
Meslek mensuplarının gelirlerini artırmak
D
Meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak
E
Meslek ahlakını korumak
Soru 17

I. İzmir
II. İstanbul
III. Bursa
IV. Ankara
Yukarıdakilerden hangileri 1984 yılında kurulan Büyükşehir belediyelerindendir?

A
Yalnız II
B
Yalnız IV
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve IV
Soru 18

I. Vali
II. il idare Kurulu
III. il Encümeni
IV. il Genel Meclisi
Yukarıdakilerden hangileri İl Özel İdaresinin organları ndandır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 19

Hukuk devletinde hukuk düzenini oluşturan kurallar arasında bulunan sıradüzene ne ad verilir?

A
Kanunlar külliyatı
B
Hukuk devleti
C
Kodifikasyon
D
Birincil ve ikincil mevzuat
E
Normlar hiyerarşisi
Soru 20

Türkiye’de 14.6.2012 tarih ve 6328 sayılı Kanunla kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdaki organlardan hangisine bağlıdır?

A
TBMM Başkanlığına
B
Başbakanlığa
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
D
Cumhurbaşkanlığına
E
Bakanlar Kuruluna
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x