Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Platon’un mutluluktan mutsuzluğa doğru yaptığı yönetim biçimleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Monarşi, Timokrasi, Tiranlık ve Demokrasi Oligarşi, Patriarşi
B
Patriarşi, Timokrasi, Demokrasi ve Tiranlık Monarşi, Oligarşi
C
Monarşi, Patriarşi, Demokrasi ve Tiranlık Timokrasi, Oligarşi
D
Oligarşi, Monarşi, 1 Timokrasi ve Tiranlık Datriarşi, Demokrasi
E
Patriarşi, Monarsj, Demokrasi ve Tiranlık Timokrasi, Oligarşi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Patriarşi yönetim şeklinin özelliklerinden biri değildir?

A
insanların erdemli bir yaşam sürdürmeyi amaçlamış olması
B
Yazılı yasalara gereksinim duyulmadığı bir dönemin ürünü olması
C
insanlık tarihinin ilk yönetim s„ekli olması
D
Nüfusun azalması ile ortadan kalkmış olması
E
Platon’a göre ideal devlet olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi sekülerizm kavramının tanımıdır?

A
Tüm dünyevi işleyişte bireyleri özgürleştiren ve kişilerin yaptığı her icraatta onları dinsel ve diğer metafiziksel faktörlerin ve öğretilerin komutasından bağımsızlaştırmayı öngören bir yaklaşımdır.
B
Yaşantısına dinsel öğretilerle şekil veren ve bu öğretilerden asla taviz vermeden var olma düşüncesidir.
C
Ruhbanlar, din adamları ve papalar gibi din temsilcisi insanların uhrevi güçlerine yönelip, bunları önemseyen, benimseyen ve bu güçlere göre hareket eden düşünce yapısıdır.
D
Evrende var olduğuna inanılan bir takım insanüstü güçlerin araştırılmasıdır.
E
Sosyolojik olarak, sınıf ayırımına karşı duruş gösteren fikir akımıdır.
Soru 4

Fransa'da devletin dini anlamdaki garantörlüğüne örnek gösterilebilecek ilk yasal düzenleme hangi yılda gerçekleşmiştir?

A
1805
B
1905
C
1979
D
1999
E
1989
Soru 5

Mülkiyet hakkı, yaşam ve özgürlük hakkı, baskıya karşı direnme hakkı gibi hakların temel savunuculuğu ile öne çıkmış, 17 yüzyılın önemli düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Max Weber
B
Kari Marx
C
John Locke
D
Adam Smith
E
David Ricardo
Soru 6

1215'de imzalanan ve insan hak ve özgürlüklerini şekillendiren içeriği ile birlikte insan haklarının oturtulması açısından zemin olma özelliği taşıyan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
insan Hakları Bildirgesi
B
Virginia insan Hakları Bildirgesi
C
Mondros Ateşkes Antlaşması
D
Magna Carta Sözleşmesi
E
Bretton Woods Sözleşmesi
Soru 7

“Yurttaş, çevre ile uyumlu hareket etmeli, ________ unutmamalıdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
bulunduğu coğrafya ve doğanın, devletin ve kendi yaşadığı ortamın bir parçası olduğunu
B
özel teşebbüslerin sürekli denetimde olduğunu ve kendisine gerek olmadığını
C
kültürel faaliyetlerinin daha önemli olduğunu
D
zehirli atıklarla ilgili şikayetlerini mümkün oldukça biriktirerek resmi kurumlara aktarması gerektiğini
E
yurtdışında yapılan küresel ısınma ile ilgili yayınların gerçekliğini sorgulaması gerektiğini
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yerel yönetimlerin dahil edildiği uygulamalardan biridir?

A
UNESCO
B
UNICEF
C
CCP
D
NATO
E
UN
Soru 9

Yargı organı ve işlevi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yargı yetkisi bağımsız mahkemelere aittir.
B
Yargı bağımsızdır.
C
Hakimler ve savcılar azlolunamaz.
D
Yargının temel işlevi kanunlarda değişiklik yapmaktır.
E
Yasama ve yürütme organları mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi mülki idare amiridir?

A
Kaymakam
B
Bakan
C
Müsteşar
D
Belediye başkanı
E
Muhtar
Soru 11

Aşağıdaki mahkemelerden hangisi idari yargı içinde yer alır?

A
Sulh Hukuk Mahkemesi
B
Ağır Ceza Mahkemesi
C
Vergi Mahkemesi
D
Asliye Ceza Mahkemesi
E
Çocuk Mahkemesi
Soru 12

I. il özel idaresi
II. Belediyeler
III. il Yönetimi
IV. ilçe Yönetimi
Yukarıdakilerden hangileri mülki idare bölümleri içinde yer alır?

A
III ve IV
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 13

________ , teknik bilgi ve uzmanlık isteyen belli bir hizmetin merkezi yönetim ve yerel yönetimler dışında örgütlenmesi ve tüzel kişiliğe kavuşturulması kuruluşlardır. sonucu ortaya çıkan
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden tamamlar? hangisi doğru olarak

A
Bürokratik kuruluşlar
B
Mahalli idareler
C
Coğrafi yerinden yönetim kuruluşları
D
Yerel kamu kuruluşları
E
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
Soru 14

İldeki seçmenler tarafından ilçeler adına seçilmiş üyelerden oluşan il özel idaresi organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İl koordinasyon kurulu
B
İl encümeni
C
İl idare kurulu
D
İl genel meclisi
E
İl danışma meclisi
Soru 15

Köy derneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Köy öğretmeni ve imamı bu derneğin doğal üyeleridir.
B
Köyün ortak çıkarlarını savunmak için kurulan bir dernektir.
C
Köy yönetiminin yürütme organıdır.
D
Köy yönetiminin tüzel kişiliğini temsil eder.
E
Köydeki seçmenlerden oluşur.
Soru 16

I. Gensoru
II. Meclis araştırması
III. Genel görüşme
IV. Meclis soruşturması
V. Sözlü soru
Yukarıda verilen TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından hangileri, 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu’nun 16 Nisan 2017 günü yapılan halkoylamasında kabul edilmesiyle kaldırılmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve V
C
I, II ve III
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşlarından biridir?

A
Mahalle
B
Bucak
C
ilçe
D
Nahiye
E
Köy
Soru 18

1982 Anayasasının 74. Maddesinde düzenlenen hak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu hizmetlerine girme hakkı
B
Dilekçe hakkı
C
Sosyal güvenlik hakkı
D
Seçme ve seçilme hakkı
E
Eğitim hakkı
Soru 19

Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla Belediye Kanunu ile kurulan organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye Meclisi
B
Kent Danışma Konseyi
C
Kent Konseyi
D
Halk Meclisi
E
Sivil Toplum Konseyi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimi sisteminde 1980’den sonra ortaya çıkmaya başlayan, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan biri değildir?

A
Bağımsız idari otoriteler
B
Politika kurulları
C
Üst kurullar
D
Düzenleyici kurullar
E
Özerk kurumlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x