Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı

Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dini, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yapılanması açısından diğer toplumlara öncülük eden ve dünyanın ilk sosyal toplumu olarak tanımlanan ilk devlet ve ilk medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hititler
B
Akadlar
C
Sümerler
D
Lidyalılar
E
Frigyalılar
Soru 2

Platon tarafından kategorileştirilen ve insanlık tarihinin ilk yönetim şekli olup, henüz zenginlik tutkusunun ortaya çıkmadığı insanların yalın yani erdemli bir yaşam sürdükleri ve yazılı yasalara gereksinim duyulmadığı bir dönemin ürünü şeklinde tanımlanan yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tiranlık
B
Timokrasi
C
Patriarşi
D
Nepotizm
E
Oligarşi
Soru 3

E. Durkheim’a göre, mekanik dayanışma üzerine kurulmuş nüfusu az toplumlarda, bireyler arası ve ________ çok sınırlı olmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar?

A
etkileşim / iletişim
B
eşitsizlik / tabakalaşma
C
adalet/yargı
D
ayrımcılık / dayanışma
E
işbölümü/ ihtisaslaşma
Soru 4

insanoğlu yaşadığı sürece farklı topluluklar ile yaşadığı sorunlar karşısında birlik olma ve beraber hareket etme ihtiyacı duymaktadır. Bu bağlamda, toplum tanımına ilişkin olarak Marx’ın vurgu yaptığı kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
işgücü-sermaye
B
Sosyal haklar- devlet
C
Toplum-cemiyet
D
Üretim-toplum
E
Ortak mücadele- birlik duygusu
Soru 5

Weberin ifade ettiği, zaman içerisinde değişen devlet fonksiyonları aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Geleneksel/ Dinamik/ Toplumsal/ Bürokratik
B
Sosyal / Klasik / Bireysel/ Gözlemci
C
Kültürel/ iktisadi/ Statik/ Toplumsal
D
Klasik/ Kaynakları harekete geçirici/ Sosyal/ Hakemlik
E
Klasik/ Müdahaleci/ Toplumsal / iktisadi
Soru 6

__________ yüzyıldan sonra Kilise’nin sert tutumuna karşı bir başkaldırı olan laiklik, farklı ülkelerde, farklı şekillerde görülmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
On dokuzuncu
B
On sekizinci
C
On yedinci
D
On altıncı
E
On beşinci
Soru 7

insanların kültürel yaşam biçimleri, bir anlamda sosyal anlamdaki süreçleri etkilediği gibi, ________ de beraberinde getirmiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
iktisadi faktörleri
B
psikolojik faktörleri
C
kültürel faktörleri
D
ideolojik faktörleri
E
sosyal faktörleri
Soru 8

On altıncı yüzyılda, ________ tarafından ortaya çıkarılan sekülerizm, Kilise tarafından insanlara uygulanan baskıyı yok etmek amaçlı var olmuştur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Freud
B
Hobbes
C
Luther
D
Locke
E
Rousseau
Soru 9

İslam coğrafyasında, laik düşüncenin öncüsü olarak tanımlanan, devletin var oluşunu ve toplumların evrimini toplumsal ve ekonomik nedenlere dayandırarak açıklayan ünlü İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
Fuzuli
C
Şîrâzî
D
İbni-Haldun
E
İbni-Sina
Soru 10

Laiklik kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Laikliğin ortaya çıkışı ve yayılmasında pozitif bilimlerle ilgilenen filozofların büyük etkisi olmuştur.
B
Laiklik, bir takım ekonomik güç sahiplerinin isteği doğrultusunda ortaya çıkan, parasal kaygı güdümlü bir yapılanmadır.
C
Kilisenin sömürü düzenine karşı Orta Çağda ortaya çıkmıştır.
D
Laiklik, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır.
E
Laiklik, Hıristiyan Avrupa dünyası için özgür düşünebilme noktasında bir dönüm olmuştur.
Soru 11

Antik Yunan düşünürleri Sofisf'lerin felsefelerinin temelinde öncelikle yer alan değer yargısı aşağıdakilereden hangsidir?

A
aile
B
insan
C
ideoloji
D
toplum
E
kültür
Soru 12

İnsan haklarnm gelişimi açısından incelendiğinde, konut dokunulmazlığı hakkı kaçıncı kuşak haklar arasında yer alır?

A
Birinci kuşak hakları
B
ikinci kuşak hakları
C
Üçüncü kuşak hakları
D
Dördüncü kuşak hakları
E
Son kuşak hakları
Soru 13

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, toplumsal anlamda bir koruyucu belge olması adına 1808 yılında yapılan ilk resmi düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci Meşrutiyet
B
Lozan Antlaşması
C
Sened-i ittifak
D
Divan-ı Hümayun
E
Düyun-u Umumiye
Soru 14

İngiltere’de kralın yetkilerini sınırlayan Büyük Hürriyet Fermanı ( Magna Carta Libertatum Fermanı) aşağıdaki tarihlerin hangisinde imzalanmıştır ?

A
1215
B
1225
C
1235
D
1245
E
1255
Soru 15

(1) yüzyılın tipik olgularından olan eşitlik fikri, ilk kez ________ (2) Haklar Bildirisi ve Fransız insan ve Vatandaşlar Hakları Bildirisi’nde ifadesini bulmuştur. Tarihsel olarak hukuksal eşitliğin hemen arkasından gelen ________ (3) eşitliğin ortaya çıkması ise esasında hukuksal eşitsizliğin uygulamada tek başına yeterli olmamasından kaynaklanmıştır.
Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla ve doğru olarak tamamlar ?

A
(1)On sekizinci (2)Virginia (3)siyasi
B
(1)On yedinci (2)Paris (3) iktisadi
C
(1)On altıncı (2)Köln (3)ideolojik
D
(1)On beşinci (2)Londra (3) kültürel
E
(1)On dördüncü (2)Kahire (3)toplumsal
Soru 16

Dışişleri Bakanlığı’nın doğrudan üyesi olmadan, gönüllü olarak ilk çalışmalarına katıldığı, Birleşmiş Milletler’deki çevre faaliyetleri ile ilgilenen yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
EU
B
NAFTA
C
UN
D
UNEP
E
UNICEF
Soru 17

Sosyal devlete dayalı bir sistemin uygulanmasına ilişkin önerilerde payı olan önemli bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hobbes
B
Keynes
C
Freud
D
Friedman
E
Smith
Soru 18

Refah devleti kavramı içinde ele alındığında, ortak bir yönetim felsefesini oluşturan aktörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
işgücü-işverenler
B
Sivil toplum örgütleri- bireyler
C
Yurttaş-kurumlar
D
Devlet- toplum
E
Devlet- bürokrasi
Soru 19

“Yerel Çevre Organizasyonları Uluslararası Organizasyonumun Dünya literatüründeki İngilizce kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?

A
LIECI
B
ILCEI
C
CILEI
D
LEICI
E
ICLEI
Soru 20

Birinci Dünya Savaşı sonrası ve İkinci Dünya Savaşı öncesi dünyada sosyal ve ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaratan küresel kriz kaç yılında meydana gelmiştir?

A
1929
B
1930
C
1933
D
1935
E
1939
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x