Zihin Felsefesi 2018-2019 Final Ünite 6 ve 7 Sınavı

Zihin Felsefesi 2018-2019 Final Ünite 6 ve 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişilik özellikleri (dürüst, takıntılı, şakacı vb.) ve eğilimler (çalışkan, dakik olmak) hangi tür nitelikler arasındadır?

A
Psikolojik nitelikler
B
Fiziksel nitelikler
C
İfadesel nitelikler
D
Algılanmış nitelikler
E
Eylemsel nitelikler
1 numaralı soru için açıklama 
Kişilik özellikleri (dürüst, takıntılı, şakacı, içe dönük olmak), alışkanlıklar ve eğilimler (çalışlkan, dakik olmak), zihni yetenekler, artistik beceriler vb. gibi şeyler, genelde “psikolojik nitelikler” başlığı altında yer alırlar. Ama bunlar aynı zamanda dolaylı olarak ya da çıkarım yoluyla zihinsel olarak da kabul edilebilirler.
Soru 2

Psikofiziksel paralelizm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
En önemli temsilcisi Leibniz'dir.
B
Düalist bir görüştür.
C
Zihinlerin ve bedenlerin nedensel olarak etkileşmediklerini savunur.
D
Bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu savunur.
E
Zihinsel olayların zihinsel etkileri ve fiziksel olayların fiziksel etkileri olduğu savunur.
2 numaralı soru için açıklama 
Bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu savunan görüş psikofiziksel paralelizm değil aranedenciliktir. Paralelizm'den farkı, Tanrı’ya daha etkin bir rol vermesidir. Aranedencilik bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu öne süren, insana neden gibi görünen bütün öbür şeylerin, Tanrının istencini yansıtan birer ara neden olduğunu savunan, bir düalizm çeşididir.
Soru 3

Nitelik düalizmi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Töz düalizmi ve materyalizm arasında yer alan, bir düalizm çeşididir.
B
Yalnızca fiziksel tözün var olduğunu savunur.
C
Zihinsel durumların fiziksel durumlara indirgendiğini kabul etmez.
D
Bu görüşe göre fiziksel beynin dışında bir töz yoktur.
E
Fiziksel bedeni harekete geçiren ölümsüz zihinlerin var olduğu görüşünü savunur.
3 numaralı soru için açıklama 
Nitelik düalizmi, töz düalizminin aksine, fiziksel dünyasıyla etkileşim içinde olan, fiziksel bedeni harekete geçiren ölümsüz zihinlerin var olduğu görüşüne karşıdır.
Soru 4

“Yanlışlıkla bir çivinin üstüne oturduğunuzda (fiziksel olay), bu olay sizde bir acı duyumu yaratacaktır (zihinsel olay). Bu acı duyumu da bir başka zihinsel duruma, yerinizden derhal kalkma arzusuna yol açacaktır ve bu arzu da bedeninizde bu arzuya uygun olarak bir sıçrama hareketine yol açacaktır.”
Yukarıdaki örnekte zihinsel ve fiziksel olayların nasıl etkileştiğini anlatan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Töz düalizmi
B
Epifenomenalizm
C
İşlevselcilik
D
İndirgemeci olmayan fizikalizm
E
Paralelizm
4 numaralı soru için açıklama 
Töz düalizmine göre zihinsel ve fiziksel olayların nasıl etkileştiğini bir örnekle açıklayalım: Yanlışlıkla bir çivinin üstüne oturduğunuzda (fiziksel olay), bu olay sizde bir acı duyumu yaratacaktır (zihinsel olay). Bu acı duyumu da bir başka zihinsel duruma, yerinizden derhal kalkma arzusuna yol açacaktır ve bu arzu da bedeninizde bu arzuya uygun olarak bir sıçrama hareketine yol açacaktır.
Soru 5

Bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu öne süren, insana neden gibi görünen bütün öbür şeylerin, Tanrı’nın istencini yansıtan birer ________ ……. olduğunu savunan, bir düalizm çeşididir.”
Yukarıdaki tanıma göre aşağıdaki hangi düalizm çeşidinden bahsetmektedir?

A
Epifenomenalizm
B
Aranedencilik
C
İşlevselcilik
D
İdealizm
E
Nitelik Düalizmi
5 numaralı soru için açıklama 
Aranedencilik bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu öne süren, insana neden gibi görünen bütün öbür şeylerin, Tanrı’nın istencini yansıtan birer araneden olduğunu savunan, bir düalizm çeşididir.
Soru 6

Nitelik düalizmine göre aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Nitelik düalizmi, töz düalizmi ve materyalizm arasında yer alan, bir düalizm çeşididir.
B
Materyalizm gibi, nitelik düalizmi de yalnızca fiziksel tözün var olduğunu savunur.
C
Materyalizmin aksine, zihinsel durumların fiziksel durumlara indirgendiğini kabul etmez.
D
Nitelik düalizmine göre zihinsel durumlar indirgenemezler.
E
Nitelik düalizmi, töz düalizminin aksine, fiziksel dünyasıyla etkileşim içinde olan, fiziksel bedeni harekete geçiren ölümsüz zihinlerin var olduğu görüşünü savunur.
6 numaralı soru için açıklama 
Nitelik düalizmi, töz düalizmi ve materyalizm arasında yer alan, bir düalizm çeşididir. Materyalizm gibi, nitelik düalizmi de yalnızca fiziksel tözün var olduğunu savunur. Ama materyalizmin aksine, zihinsel durumların fiziksel durumlara indirgendiğini kabul etmez. Nitelik düalizmine göre zihinsel durumlar indirgenemezler; zihnin tamamen fiziksel bir çözümlemesi yapılamaz. Öte yandan, nitelik düalizmi, töz düalizminin aksine, fiziksel dünyasıyla etkileşim içinde olan, fiziksel bedeni harekete geçiren ölümsüz zihinlerin var olduğu görüşüne de karşıdır.
Soru 7

Ummak, inanmak gibi zihinsel durumlara ne ad verilir?

A
İfadesel Tutumlar
B
Algılanmış Nitelikler
C
Yanlış Bilinç
D
İdeoloji
E
Özdeksel Maddecilik
7 numaralı soru için açıklama 
Bir kişiye ya da organizmaya psikolojik filler yardımıyla atfedilen zihinsel durumlar vardır. Örneğin; başbakan seçimi kazanacağını umuyor, ana muhalefet partisi başkanı onun kazanma şansının olmadığına inanıyor ve birçok köşe yazarı başbakanın istediğini elde edeceğinden korkuyor. Bu tür zihinsel durumlara ifadesel tutumlar (propositional attitues) adı verilir. Bu tür durumlar öznenin ifadeye (örneğin, “referandum onaylanacak” veya “tavuk eti kırmızı etten daha sağlıklıdır” gibi) karşı sahip olduğu bir tutum (örneğin, inanma, korkma, umma, düşünme gibi) hakkındadırlar.
Soru 8

Zihin ve Madde iki töz vardır, düşüncesi hangi filozofa aittir?

A
Adorno
B
Hegel
C
Descartes
D
Kant
E
Aristoteles
8 numaralı soru için açıklama 
Descartes, zihin beden sorunu tartışılırken belki de en çok referans gösterilen filozoftur. Descartes’a göre iki töz vardır, zihin ve madde. Her tözün de belirleyici bir niteliği vardır. Zihnin belirleyici niteliği düşünme, maddenin belirleyici niteliği yer kaplamadır. Descartes’ın görüşüne ilişkin özellikle vurgulanması gereken husus, ona göre, bu iki tözün hiçbir şekilde ortak bir nitelik içermemesidir. Çünkü; eğer içerirlerse birbirlerinden esas itibarıyla ayrı olamazlar
Soru 9

Malebranche ile Leibniz’in paralelizm görüşleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisinde doğrudur?

A
Leibniz’e göre Tanrı, bir nedensel zincirin hareketini başlatır ama, sonradan onların hareketine karışmaz. Buna karşın Malebranche Tanrı’nın, üç nedensel zincirin hareketini başlattığını, her etkinin esas nedeni olarak, bu üç zincirin hareketini sürekli olarak kontrol ettiğini kabul eder.
B
Leibniz’e göre Tanrı, iki nedensel zincirin hareketini başlatır ama, sonradan onların hareketine karışmaz. Buna karşın Descartes Tanrı’nın, nedensel zincirin hareketini başlattığını, her etkinin esas nedeni olarak, bu iki zincirin hareketini sürekli olarak kontrol ettiğini kabul eder.
C
Leibniz’e göre Tanrı, iki nedensel zincirin hareketini başlatır ama, sonradan onların hareketine karışmaz. Malebranche Tanrı’nın, iki nedensel zincirin hareketini başlattığını, her etkinin esas nedeni olarak, bu iki zincirin hareketini sürekli olarak kontrol ettiğini kabul eder.
D
Leibniz’e göre Tanrı, iki nedensel zincirin hareketini başlatır sonradan onların hareketine karışır. Malebranche Tanrı’nın, iki nedensel zincirin hareketini başlatmadığı, her etkinin esas nedeni olarak, bu iki zincirin hareketini sürekli olarak kontrol etmediğini kabul eder.
E
Malebranche Tanrı’nın, iki nedensel zincirin hareketini olduğuna inanır. Leibniz Tanrı’nın, beş nedensel zincirin hareketini olduğuna inanır
9 numaralı soru için açıklama 
Malebranche ile Leibniz’in paralelizm görüşleri arasındaki fark şu şekilde ifade edilebilir: Leibniz’e göre Tanrı, iki nedensel zincirin hareketini başlatır ama, sonradan onların hareketine karışmaz. Buna karşın Malebranche Tanrı’nın, iki nedensel zincirin hareketini başlattığını, her etkinin esas nedeni olarak, bu iki zincirin hareketini sürekli olarak kontrol ettiğini kabul eder.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Psiko Fiziksel Paralelizm tanımlar?

A
Zihni ve maddeyi birbirine indirgenemeyen, ama aralarında nedensellik ilişkisi olan iki töz olarak kabul eden görüştür.
B
Yalnızca zihinsel olayların ya da zihinlerin var olduğunu ileri süren görüştür.
C
Zihinlerin ve bedenlerin nedensel olarak etkileşmediklerini ama zihinsel ve fiziksel olayların bir insan varlığında ilişki içinde olduğunu iddia eden düalist görüştür.
D
Etkileşimcilikle bağlantılı ama onunla mantıksal olarak uyuşmayan bir düalizm çeşididir
E
Fiziksel tözün var olduğunu savunan görüştür.
10 numaralı soru için açıklama 
Psikofiziksel paralelizm zihinlerin ve bedenlerin nedensel olarak etkileşmediklerini ama zihinsel ve fiziksel olayların bir insan varlığında ilişki içinde olduğunu iddia eden düalist görüştür.
Soru 11

Bir robotun içine yerleştirilmiş insan beynini taklit eden programı çalıştıran bilgisayarın bütünleşmiş bir ünite olarak kabul edilmesi Çince Odası Deneyi'ne verilmiş hangi cevabı temsil eder?

A
Sistem cevabı
B
Robot cevabı
C
Beyin taklitçisi
D
Bileşim cevabı
E
Diğer zihinler cevabı
11 numaralı soru için açıklama 
Bileşim cevabı yukarıda verilen cevapların ünü kapsar. Bir robotun içine yerleştirilmiş insan beynini taklit eden programı çalıştıran bilgisayar bütünleşmiş bir ünite olarak kabul edilebilir. Dolayısıyla bu sistemin yönelimselliğe ya da anlayışa sahip olduğu söylenebilir.
Soru 12

Turing Testi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenmez?

A
1950 yılında Alan Turing tarafından geliştirilmiştir.
B
Bir bilgisayar ekranı ve bir klavyeyle bağlı üç odadan oluşur.
C
Bir sorgucunun, başka odalarda yer alan insan ve bilgisayarı ayırt etmesi üzerine kuruludur.
D
Bilgisayar her zaman doğru cevabı vermek zorundadır.
E
Yalnızca biyolojik varlıkların düşünebileceği söylenerek test bazı matematikçiler tarafından eleştirilmiştir.
12 numaralı soru için açıklama 
Bilgisayarın görevi, sorgucuyu kendisinin insan olduğuna inandırmaktır. Örneğin; sorgucu odadakilere “sen bilgisayar mısın?” sorusunu yönelttiğinde insan “Hayır, ben Fatma” diyerek cevap vermektedir. Bilgisayarsa “şaka mı yapıyorsun? Ben iki haneli sayıları bile toplayamam” diye cevap vermektedir. Hatta sorgucu, her hangi iki sayının birbiriyle çarpıldığında kaç ettiğini sorduğunda, bilgisayar uzun bir bekleyişten sonra yanlış cevap verebilmektedir. İnsan, sorgucuyu insan olduğuna inandırmak için, bilgisayar ekranı aracılığıyla verebildiği bütün ipuçlarını vermeye çalışmaktadır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Rüzgarın oluşturduğu hortumu taklit etmek üzere gelişti- rilmiş bir meteorolojik bilgisayar programının kendisi bir hortum değilse çalışan bir yapay zeka programıdır. ifadesindeki yapay zeka programını tanımlar?

A
Kuvvetli yapay zeka
B
Bilgisayar taklidi
C
Anlambilim
D
Zayıf yapay zeka
E
Biçimsel ve sözdizimsel sıralama
13 numaralı soru için açıklama 
Zayıf yapay zeka diye adlandırılan görüş, dijital bir bilgisayarın anlamlı şeyler söyleyecek şekilde programlanmasının onun akıl yürütme, düşün- me, anlama yetilerine sahip olduğu anlamına gelmediğini ileri sürer. Zayıf yapay zekaya göre, dijital bir bilgisayar, zekayı incelemek ve bunun için gereken teknolojiyi üreten bir araçtır. Rüzgarın oluşturduğu hortumu taklit etmek üzere geliştiilmiş bir meteorolojik bilgisayar programının kendisi bir hortum değilse çalışan bir yapay zeka programı bilişsel süreçlerin bir taklididir, ama kendisi bilişsel bir süreç değildir.
Soru 14

Gerekli teknolojik ilerleme sağlandıktan sonra dijital bir bilgisayarın insan zekasına ve duygularına sahip olacağını savunan yaklaşım hangisidir?

A
Zayıf yapay zeka yaklaşımı
B
Kuvvetli yapay zeka yaklaşımı
C
Bilgisayar işlevselciliği
D
Düalizm
E
Epifenomenalizm
14 numaralı soru için açıklama 
Kuvvetli yapay zeka gerekli teknolojik ilerleme sağlandıktan sonra dijital bir bilgisayarın insan zekasına ve duygularına sahip olacağını ileri sürmektedir.
Soru 15

- Kullanılan en yaygın anlayış üretim sistemi anlayışıdır.
- Deep Blue bu zeka tür anlayışının ürünüdür.
- Yukarıdan aşağıya bir düzenle akıl yürütmeyi, bilmeyi ya da her ikisini birden taklit edecek şekilde programlanmışlardır.
Yukarıdan özellikleri verilen yapay zeka türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sembolik yapay zeka sistemi
B
Yapay sinirsel sistemler sistemi
C
Düşünebilir makineler sistemi
D
Beyni taklit eden bağlantılı yapay zeka sistemi
E
Hücresel yapay zeka sistemi
15 numaralı soru için açıklama 
Yapay zeka alanındaki çalışmalar iki temel kategoriye ayrılabilir. Bunlardan ilki sembolik yapay zeka olarak nitelendirilebilecek zihni taklit etme anlayışıdır. Sembolik yapay zeka sistemleri yukarıdan aşağıya bir düzenle akıl yürütmeyi, bilmeyi ya da her ikisini birden taklit edecek şekilde programlanmışlardır. Sembolik yapay zekada kullanılan en yaygın anlayış üretim sistemi anlayışıdır.
Soru 16

1950 yılında yayınladığı “Bilgisayar makineleri ve Zeka” (Computing Machinery and Intelligence) başlıklı meşhur makalesinde “makineler düşünebilir mi?” sorusuna cevap arayan ve makine zekâsı kavramını ortaya atarak, insan zekâsını taklit eden makinelerin yapılabileceği fikrini geliştiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alan Turing
B
Lady Lovelace
C
Colin McGinn
D
John Searle
E
Herbert Simon
16 numaralı soru için açıklama 
“Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ilk defa cevaplamaya çalışan ve makine zekası kavramını ortaya atarak, insan zekasını taklit eden makinelerin yapılabileceği fikrini geliştiren kişi Alan Turing’dir. Turing’in makinelerin düşünüp düşünemeyeceği sorusunu bir oyun şeklinde test etmesi, yapay zeka alanında çığır açmış, kendinden sonra birçok araştırmacıya ilham vermiştir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Searle’ün zihin, beden ve bilgisayar etkileşiminin doğasına ilişkin argümanının dayandığı birkaç temel öncülden biri değildir?

A
Beyin zihnin nedeni
B
Sembolik yapay zekada kullanılan en yaygın anlayış üretim sis- temi anlayışıdır.
C
Zihni oluşturan tüm zihinsel süreçlerin temeli beyindeki süreçlerdir.
D
Hiçbir bilgisayar programı tek başına bir sisteme zihin vermeye yetmez.
E
Sözdizimi anlam dizimi için yeterli değildir.
17 numaralı soru için açıklama 
Searle’ün zihin, beden ve bilgisayar etkileşiminin doğasına ilişkin argümanı birkaç temel öncüle dayanır. Bunlardan ilki, beynin zihnin nedeni olduğudur. Buna göre, zihni oluşturan tüm zihinsel süreçlerin temeli beyindeki süreçlerdir. İkinci temel önermesi sözdiziminin anlam dizimi için yeterli olmamasıdır. Bunu tamamlayan üçüncü önermeye göre, bilgisayar programları sadece biçimsel ve söz dizimsel yapılarıyla tanımlanır. Son önerme de zihnin zihinsel, ve anlamsal bir içeriği olduğudur. Bu son sav zihnimizin nasıl çalıştığını açıklayan bir gerçektir. Düşüncelerimiz ve isteklerimiz ya bir şeyle ilgilidir, ya bir şeye gönderme yapar ya da dünyanın haline yöneliktir; bunun nedeni de içerikleridir. Son üç öncül zorunlu olarak “hiçbir bilgisayar programı tek başına bir sisteme zihin vermeye yetmez. Programlar zihin değildirler ve tek başlarına zihin olamazlar” sonucuna götürür.
Soru 18

Bilgisayarların ve robotların, bilinçli bir zekaya sahip olmasını, insanlara has olarak düşünülen zihinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Düalizm
B
Yapay zeka
C
Fizikalizm
D
Epifenomenalizm
E
Bilgisayar işlevselciliği
18 numaralı soru için açıklama 
Yapay zeka makinelerin yanı bilgisayarların ve robotların, bilinçli bir zekaya sahip olmasını, insanlara has olarak düşünülen zihinsel faaliyetlerde bulunmasını sağlayan bilim dalıdır.
Soru 19

Searle’ün “sözdiziminin anlam için yeterli olmadığını ve bilgisayarların sadece sözdizimine sahip oldukları” gerçeğini ortaya koymak, dolayısıyla bilgisayarların düşünemediğini göstermek amacıyla tasarladığı düşünce deneyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turing testi
B
Klasik koşullanma deneyi
C
Bilişsel uyumsuzluk deneyi
D
Çince odası deneyi
E
EPR deneyi
19 numaralı soru için açıklama 
Çince odası deneyi Searle’ün bilgisayarların düşünemediğini göstermek amacıyla tasarladığı bir düşünce deneyidir. Çince odası deneyi, bir odaya yerleştirilmiş anadili İngilizce olan bir kişinin, hiç anlamadığı Çince sembollerle çalışan bir bilgisayar programını taklit etmesine dayanır. Deneyde, odadaki kişi, kendisine Çince sorulan sorulara uygun Çince cevaplar veren bir yapay zeka programını yerine getirmektedir. Kişinin elinde İngilizce yazılmış Çince sembolleri biçimsel olarak açıklayan bir kurallar dizisi vardır. Kişi kendisine kapıdan verilen Çince sembolleri, bu kurallar kitabına göre odadaki bir sepetteki Çince sembollerle eşleştirerek dışarı verir. Bu işlem sırasında, aslında hiç Çince bilmeden kendisine Çince sorulan soruları, Çince cevaplamıştır. Searle’ün Çince odası deneyi ile kanıtlamak istediği şey doğru bir bilgisayar programının insanın Çince bilmesini sağlayamayacağını, aynı şekilde bir bilgisayarın da anlamasını sağlayamayacağıdır, çünkü sözdizimi tek başına anlam için yeterli değildir.
Soru 20

Zayıf zeka anlayışına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Makinelerin insan gibi akıl yürütmesi, karar vermesi, duygulara sahip olması beklenemez.
B
Dijital bir bilgisayara düşünmeyi öğretmek mümkün değildir.
C
Bilişsel bir süreçtir.
D
Dijital bir bilgisayarın anlamlı şeyler söyleyecek şekilde programlanması onun akıl yürütebildiği anlamına gelmez.
E
Dijital bir bilgisayar, zekayı incelemek ve bunun için gereken teknolojiyi üretmek için bir araçtır.
20 numaralı soru için açıklama 
Zayıf yapay zeka diye adlandırılan görüş, dijital bir bilgisayarın anlamlı şeyler söyleyecek şekilde programlanmasının onun akıl yürütme, düşünme, anlama yetilerine sahip olduğu anlamına gelmediğini ileri sürer. Zayıf yapay zekaya göre, dijital bir bilgisayar, zekayı incelemek ve bunun için gereken teknolojiyi üreten bir araçtır. Rüzgarın oluşturduğu hortumu taklit etmek üzere geliştirilmiş bir meteorolojik bilgisayar programının kendisi bir hortum değilse çalışan bir yapay zeka programı bilişsel süreçlerin bir taklididir, ama kendisi bilişsel bir süreç değildir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x