Zihin Felsefesi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Zihin Felsefesi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Zihin felsefesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi yanlıştır?

A
Zihin felsefesi genel olarak felsefe içinde merkezi bir yere sahiptir.
B
Zihin kavramı zihin felsefesinin temel kavramıdır.
C
Zihin felsefesi felsefenin diğer disiplinleriyle birçok noktada ayrışır.
D
Zihin felsefesinin büyük oranda örtüştüğü alanlardan birisi dil felsefesidir.
E
Zihin felsefesinin en çok örtüştüğü alan metafiziktir.
1 numaralı soru için açıklama 
"Zihin felsefesi felsefenin diğer disiplinleriyle birçok noktada ayrışır." ifadesi yanlıştır. Bu ifade "Zihin felsefesi felsefenin diğer disiplinleriyle birçok noktada kesişir." Olmalıdır.
Soru 2

Varlık kuramı olarak adlandırılan ontoloji terimi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi (hangileri) doğrudur?
I. Ontoloji, Yunanca on sözcüğünden, yani “olmak” fiiline eşdeğer olan einai fiilinin çekiminden türetilmiştir.
II. Var olanın bilimi olarak tanımlanan ontoloji Aristoteles’in ilk felsefenin görevi olarak belirlediği varlık nedir, varlığın özü nedir gibi sorular üzerinde yoğunlaşır.
III. “Ontoloji” terimi çoğu zaman “metafizik” terimiyle zıt anlamlı olarak kullanılır.

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
III. Seçenekte yer alan “Ontoloji” terimi çoğu zaman “metafizik” terimiyle eş anlamlı olarak kullanılır.’’ olacağından, verilen ifadede yer alan zıt anlamlı olarak kullanılır ifadesi yanlıştır.
Soru 3

Düşünme kavramı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Düşünme tamamen zihin dışı bir eylemdir.
II. Düşünme kavramı altında yer alan eylemler oldukça sınırlıdır.
III. Düşünmenin büyük oranda dilde, bir dil aracılığıyla gerçekleştiği düşünülür.
IV. Düşünmenin zihinsel imgeler yoluyla da olduğu bilinmektedir.
V. Düşünme “neyin düşünüldüğü” ve “ne düşündüğünü düşünme” olarak iki farklı anlamda ele alınabilir.

A
I, II, V
B
II, IV, V
C
III, IV, V
D
I, III, IV
E
II, III, V
3 numaralı soru için açıklama 
I. Seçenek ‘’Düşünme tamamen zihinsel bir eylemdir.’’ ve II. Seçenek ‘’Düşünme kavramı altında yer alan eylemler oldukça geniştir.’’ Olması gerektiğinden yanlıştır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zihin felsefesinin temel kavramları arasında yer almaz?

A
Nesnellik
B
Bilinç
C
Bireysellik
D
Öznellik
E
Kendilik
4 numaralı soru için açıklama 
Zihin felsefesinin temel kavramları zihin, düşünme, bilinç, bireysellik, öznellik ve kendilik kavramlarıdır. Buna göre A seçeneğinde yer alan nesnellik bu kavramlar arasında yer almadığından yanlıştır.
Soru 5

Salt bir uyanık olma durumunun yanı sıra kendi kendinin farkında olmayı, kendilik bilincine kadar giden farklı zihinsel durumları ifade etmekte kullanılan kavram hangisidir?

A
Bilinç
B
Zihin
C
İnanç
D
Kendilik
E
Bireysellik
5 numaralı soru için açıklama 
Salt bir uyanık olma durumunun yanı sıra kendi kendinin farkında olmayı, kendilik bilincine kadar giden farklı zihinsel durumları ifade etmekte kullanılan kavram 'Bilinç'tir.
Soru 6

Zihin felsefesinde bilgi ile ilişkisi bağlamında ele alınan ve insanın duyumlar, sezgiler ya da hisler yoluyla algıladığı ve kavramlaştırdığı bir olgu olarak tanımlanan kavram hangisidir?

A
Bilinç
B
Zihin
C
İnanç
D
Düşünme
E
Bireysellik
6 numaralı soru için açıklama 
Zihin felsefesinde bilgi ile ilişkisi bağlamında ele alınan ve insanın duyumlar, sezgiler ya da hisler yoluyla algıladığı ve kavramlaştırdığı bir olgu olarak tanımlanan kavram 'İnanç'tır.
Soru 7

Var olanın bilimi olarak tanımlanan bilim dalı hangisidir?

A
Yönelimsellik
B
Epistemoloji
C
Bireysellik
D
Ontoloji
E
Kendilik
7 numaralı soru için açıklama 
Var olanın bilimi olarak tanımlanan ontoloji Aristoteles’in ilk felsefenin görevi olarak belirlediği varlık nedir, varlığın özü nedir gibi sorular üzerinde yoğunlaşır.
Soru 8

I. Zihin Kavramı
II. Düşünme Kavramı
III. Bilinç Kavramı
IV. Bireysellik Kavramı
Yukarıdakilerin hangileri zihin felsefesinin temel kavramlarındandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
8 numaralı soru için açıklama 
Seçeneklerin tamamı zihin felsefesinin temel kavramlarındandır.
Soru 9

Birey olduğunun bilincinde olan bir bireyi hangi kavram açıklar?

A
Bireysellik
B
Kendilik
C
Öznellik
D
Bilinç
E
Düşünme
9 numaralı soru için açıklama 
Kendilik kendi kendisinin bilincinde olan bir bireyin durumunu ifade eder. Yani, bir kendilik, bir birey olduğunun bilincinde olan bir bireydir.
Soru 10

Psikolojik olguların “yönelimsel olarak varoluştan yoksun olması” olarak betimleyen filozof kimdir?

A
Franz Brentano
B
Ludwig Wittgenstein
C
Sigmund Freud
D
René Descartes
E
Gilber Ryle
10 numaralı soru için açıklama 
Psikolojik olguların “yönelimsel olarak varoluştan yoksun olması” olarak betimleyen filozof, Franz Brentano'dur.
Soru 11

Aşağıdaki kişilerden hangisi ateşi Tanrılardan çalarak insanlara verir ve iktidar gücünün temsilcisi Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağının zirvesinde ölüme terk edilir?

A
Diomedes
B
Akhilleus
C
Homeros
D
Prometheus
E
Herakles
11 numaralı soru için açıklama 
Prometheus, ateşi Tanrılardan çalarak insanlara verir ve iktidar gücünün temsilcisi Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağının zirvesinde ölüme terk edilir. Bir kartal sürekli Prometheus’un ciğerini yer, ciğer yendikçe kendini yeniler. Prometheus’un acısı uzayıp gider. En sonunda Herakles gelip Prometheus’un acılarına son verir.
Soru 12

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi, her şeyin akış içinde olduğu” savıyla tanınmış, aynı zamanda Miletli düşünürlerin maddeci (tekçi) felsefesini sürdürerek, her şeyin değiştiği evrende değişmeyen bir düzen olduğunu da savunmuştur?

A
Thales
B
Herakleitos
C
Empedokles
D
Anaksimenes
E
Sokrates
12 numaralı soru için açıklama 
Herakleitos her ne kadar Elea okulunu takip etmişse de görüşleri bakımından Miletli düşünürlerle benzerlik gösterir. Her şeyin akış içinde olduğu” savıyla tanınan Herakleitos, aynı zamanda Miletli düşünürlerin maddeci (tekçi) felsefesini sürdüre- rek, her şeyin değiştiği evrende değişmeyen bir düzen olduğunu da savunmuş, bu değişmeyen düzenin ve varlığın temelini de ateşte bulmuştur.
Soru 13

Nous ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nous, Yunanca tin, zeka, akıl, us, zihin anlamlarına gelir.
B
Hem Yunan mitolojisinde hem de felsefesinde evrende düzenleyici bir ilke arayışının ürünü olarak Anaksagoras tarafından ortaya atılmıştır.
C
Nous her şeyi, geçmişi, şimdiyi, geleceği bilir.
D
Nous sessiz, sakin ve uyumlu olup, hiçbir şeye karışmaz.
E
En büyük güç ondadır, ruhun sahip olduğu büyük küçük her şeye nous hükmeder.
13 numaralı soru için açıklama 
D seçeneğinde yer alan ifade ‘’Nous sonsuz ve başına buyruktur, hiçbir şeye karışmamıştır.’’ olması gerektiğinden yanlıştır.
Soru 14

Millet okulu düşünürleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Miletli düşünürlerin ilki olan Thales, havayı varlığın temeli olarak kabul eder.
B
Anaksimenes, hem kendisini sınırsızca yayıp açtığı, hem de aynı zamanda sürekli bir hareket ve değişim durumunda bulunduğu için, suyu varlığın temeli olan cevher ve evrendeki bütün hareketin sebebi olarak kabul etmiştir.
C
Anaximandros, su, ateş, hava ve topraktan ibaret olan dört unsur sürekli olarak birbirleriyle çakıştıkları için, ne bu dört unsurdan birinin ne de bunların arasında kalan bir tözün, evrenin temeli olduğunu düşünmemiştir.
D
Anaksimenes, su, hava, ateş ve topraktan farklı, sürekli değişen bir şeyin varlığın temeli olan cevher olduğunu ileri sürmüştür.
E
Thales’den sonra gelen Anaksimenes bilinen ilk ve en eski Yunan yazardır.
14 numaralı soru için açıklama 
Anaximandros, su, ateş, hava ve topraktan ibaret olan dört unsur sürekli olarak birbirleriyle çakıştıkları için, ne bu dört unsurdan birinin ne de bunların arasında kalan bir tözün, evrenin temeli olduğunu düşünmemiştir.
Soru 15

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Platon ve Antik Bilişsel psikoloji ile doğru bir ifadedir?

A
Platon’un felsefi görüşlerinin şekillenmesinde evrende, süre giden değişim içinde bir töz olduğu görüşünü ileri süren Herakleitos‘un ve duyum dünyasının görünüşten ibaret olduğunu ileri süren Elealı Parmenides’in etkisi büyüktür.
B
Sofist Gorgias’ın iddia ettiği gibi, şeylerin bilgisine sahip olmak imkansızsa duyumun geçici, değişen nesnelerinin ötesinde, değişmeyen ve mükemmel nesneler dünyası olmalıdır; filozofun amacı da bu dünyayı keşfetmektir.
C
Antik Yunanda, sistematik felsefe anlayışının ilk temsilcisi olarak kabul edilen Platon’un felsefesinin temelinde, duyularımızla bildiğimiz dünyanın, tam olarak gerçekliğinin olmadığı inancı yatar.
D
Platon, Herakleitos’un ve Parmenides’in birbirinden farklı yollardan gösterdiği gibi, duyularla algılanan dünyanın değişemez olduğunu, mükemmel olduğunu, değişmeyeceğini düşünür.
E
Öte yandan, kesin olan, hataya açık olmayan bilgi, Platon’a göre, kalıcı ve mükemmel olmayan bir şeyin bilgisi olmalıdır.
15 numaralı soru için açıklama 
Antik Yunanda, sistematik felsefe anlayışının ilk temsilcisi olarak kabul edilen Platon’un felsefesinin temelinde, duyularımızla bildiğimiz dünyanın, tam olarak gerçekliğinin olmadığı inancı yatar.
Soru 16

Antik Yunan’da, şair Homeros’un yazdığı varsayılan Truva savaşını anlatan büyük destan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Odysseus
B
İlyada
C
Gılgamış
D
Prometheus
E
Tunga Destanı
16 numaralı soru için açıklama 
Antik Yunan’da, şair Homeros’un yazdığı varsayılan Truva savaşını anlatan büyük destan İlyada'dır.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İyon düşünce geleneğini yansıtmamaktadır?

A
Varlık olarak insan, doğanın bir parçasıdır.
B
Yapı bakımından insan, doğasıyla evren birbirlerine simetriktir.
C
Onlarda akıl, gerçekliğin (evrenin) yapısında bulunan bir ilke sorunu, ya da durumsallıktı.
D
Suyu varlığın temeli olarak kabul eder.
E
Onlar, aklın sadece insan zihninin özel bir yetisi olduğunu düşünen günümüz akılcılığından farklı bir akıl anlayışına sahiptiler.
17 numaralı soru için açıklama 
İyon düşünce geleneğinde, varlık olarak insan, doğanın bir parçasıdır. Yapı bakımından insan, doğasıyla evren birbirlerine simetriktir İnsanı anlamak ve açıklamak, evreni anlamak ve açıklamak demektir. Onlar, “aklın sadece insan zihninin özel bir yetisi olduğunu” (Horkheimer; 1994) düşünen günümüz akılcılığından farklı bir akıl anlayışına sahiptiler. Onlarda akıl, gerçekliğin (evrenin) yapısında bulunan bir ilke sorunu, ya da durumsallıktı. İnsanı doğadan bağımsız, evrenin logosunun dışında, kendine özgü akıl sahibi varlık olarak görmemişler ve insanın bilme yetisini de insanı, doğa karşısında bağımsızlaştırıp, doğayı ele geçirerek, onun yapısına müdahale olanağı sağlayan bir yeti olarak düşünmemişledir. Miletli düşünürlerin ilki olan Thales ise suyu varlığın temeli olarak kabul eder.
Soru 18

Hareketsiz bir’e karşın gerçekliğin öncesiz, yaratılmamış, yıkılamaz ve değiştirilemez özellikte olan hava, toprak, su ve ateş olmak üzere dört temel kökten ibaret olduğunu, şeyler arasındaki birleşme ve ayrılmanın da sevgi ve nefret kuvvetlerine bağlı olduğunu öne sürmüş olan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Parmenides
C
Empedokles
D
Anaksagoras
E
Herakleitos
18 numaralı soru için açıklama 
Parmenides’in bir ve tek olan ve hiç değişmeyen varlığına karşı, evrendeki değişimi ve dönüşümü, çoğulcu bir anlayışla açıklamak isteyen Empedokles, ahlak alanına girerek, insani güdüleyiciler olan “sevgi” ve “nefret” kuvvetlerini tözleştirmiştir. Hareketsiz bir’e karşın gerçekliğin öncesiz, yaratılmamış, yıkılamaz ve değiştirilemez özellikte olan hava, toprak, su ve ateş olmak üzere dört temel kökten ibaret olduğunu, şeyler arasındaki birleşme ve ayrılmanın da sevgi ve nefret kuvvetlerine bağlı olduğunu öne sürmüştür.
Soru 19

Ateşi Tanrılardan çalarak insanlara veren ve iktidar gücünün temsilcisi Zeustarafından cezalandırılarak Kafkas dağının zirvesinde ölüme terk edilen kimdir?

A
Akhilleus
B
Herkül
C
Prometheus
D
Thesus
E
Odisseas
19 numaralı soru için açıklama 
Prometheus ateşi Tanrılardan çalarak insanlara verir ve iktidar gücünün temsilcisi Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağının zirvesinde ölüme terk edilir. Bir kartal sürekli Prometheus’un ciğerini yer, ciğer yendikçe kendini yeniler. Prometheus’un acısı uzayıp gider. En sonunda Herakles gelip Prometheus’un acılarına son verir.
Soru 20

Sokrates öncesi Antik Yunan düşüncesine bakıldığında, birbirine paralel iki düşünme biçimiyle karşılaşırız. Bu düşünce biçimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?

A
Bu görüşlerden birincisi ilk örneklerini doğa filozoflarında gördüğümüz, doğalcı bilimsel yaklaşımdır. İkincisi, Antik Çağın genel düşünme sistemine egemen olan mistik yaklaşımdır.
B
Thales’den başlayarak Miletli düşünürler, bir ölçüde Elealılar, doğrudan sorun edinmeseler de zihin ve bedenin birbirinden ayrı olduğunu düşünürler.
C
Thales’den başlayarak Miletli düşünürler, bir ölçüde Elealılar, bütün gerçekliği tek bir tözden ibaret olarak görmenin mümkün olmadığını göstermişlerdir.
D
Pythagorascılar doğu mistisizmini Yunan dünya görüşünü oluşturan, bugün “mantıksal” diye adlandırılabilecek anlayışla birleştirmişlerdir.
E
Bu görüşlerden birincisi ilk örneklerini doğa filozoflarında gördüğümüz, doğalcı mantıksal yaklaşımdır. İkincisi, Antik Çağın genel düşünme sistemine egemen olan gerçeksel yaklaşımdır.
20 numaralı soru için açıklama 
Bu görüşlerden birincisi ilk örneklerini doğa filozoflarında gördüğümüz, doğalcı bilimsel yaklaşımdır. İkincisi, Antik Çağın genel düşünme sistemine egemen olan mistik yaklaşımdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x